Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~1709 Наредба 04№7 за енергийна ефективност на сгради
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ИЗРАЗЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. НОРМИ И ПРАВИЛА ПРИ ОЦЕНКА НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ
 Раздел I Начини на изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. Основни показатели за енергийна ефективност на сградите
 Раздел II Изисквания при проектиране на нови сгради и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради
 
Глава трета
 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ И ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ
 
Глава четвърта
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Допълнителни разпоредби
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.1, ал.4 Стандарти от приложното поле на наредбата Основни означения и единици за измерване
 Приложение №2 към чл.4, ал.7 Данни за продължителността на отоплителния период и денградусите по населени места
 Приложение №3 към чл.5 Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради
1. Основни положения
2. Външни климатични условия
3. Потребна и първична енергия
3.1. Общи положения
3.2. Годишна потребна енергия
3.3. Първична енергия
4. Метод за изчисляване на потребната енергия
4.1. Потребна енергия за отопляване
4.2. Потребна енергия за охлаждане
4.3. Потребна енергия за загряване на вода за битови нужди
4.4. Пълни топлинни загуби
4.5. Топлинни печалби
5. Коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване
5.1. Коефициент на пренос чрез топлопреминаване през ограждащи конструкции и елементи, граничещи с външен въздух
5.2. Коефициент на пренос чрез топлопреминаване през земята
6. Топлинен поток през земята, причинен от топлинната є инертност
6.1. При под върху земя без топлинна изолация или с цялостна изолация
6.2. При под върху земя с изолация по периферията
6.3. При подземен отопляем етаж
6.4. При подземен неотопляем етаж
7. Коефициент на топлопреминаване през покривни пространства
7.1. Определяне на коефициента на топлопреминаване на покрив, граничещ с външeн въздух
7.2. Определяне на коефициента на топлопреминаване при конструкция с подпокривно пространство
8. Определяне на коефициента на пренос на явна топлина с вентилационен въздух
8.1. Определяне на дебита на въздуха при инфилтрация и естествена вентилация
8.2. Определяне на дебита на въздуха при механична вентилация
9. Топлинни печалби (явна топлина) от вътрешни топлинни източници
10. Топлинни печалби от слънчево греене
10.1. Общи топлинни печалби от слънчево греене
10.2. Компоненти на топлинните печалби от слънчево греене
11. Определяне на факторите на оползотворяване на топлинните печалби и топлинните загуби
11.1. Фактор на оползотворяване на топлинните печалби
11.2. Фактор на оползотворяване на топлинните загуби
11.3. Определяне на времеконстантата
12. Изчисляване на потребната енергия за охлаждане с отчитане на влагообмена
12.1. Охлаждане с конвектори и пресен въздух от инфилтрация
12.2. Охлаждане чрез механична вентилация с пресен и с рециркулационен въздух
12.3. Охлаждане чрез механична вентилация с пресен въздух, обработен извън зоната
13. Допълнително потребна енергия
14. Изчисляване на брутната потребна енергия
14.1. Брутна потребна енергия за отопляване
14.2. Брутна потребна енергия за охлаждане
14.3. Брутна потребна енергия за вентилация
14.4. Брутна потребна енергия за загряване на вода за битови нужди 15. Основни изчислителни термодинамични зависимости в алгоритъма за определяне на разхода на енергия при охлаждане
15.1. Определяне на налягането на насищане на водните пари във въздуха
15.2. Определяне на налягането на водните пари във въздуха
15.3. Определяне на влагосъдържанието "х" на въздуха
15.4. Определяне на специфичната енталпия на въздуха
15.5. Определяне на плътността на въздуха
 Информационно Приложение №4 към чл.10а, ал.3, т.3 Топлофизични характеристики на строителни продукти (материали) Изчислителни и максимално допустими стойности на влажността на строителни продукти (материали)
Приложение №4а към чл.10а, ал.5 Преобразуване на съществуващи стойности на коефициента на топлопроводност
 Приложение №5 към чл.15 - отм.
Приложение №6 към чл.18, ал.3 и чл.20, ал.4 Изчисляване на ограждащите конструкции и елементи на влажностен режим
 Приложение №7 към чл.19, ал.2 Температура на оросяване при относителна влажност на въздуха
 Приложение №8 към чл.24, ал.2 Оценка на действителната защита на остъклена фасада от слънчево греене
 Приложение №9 към чл.5, ал.3 Изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения за съхранение на енергията в сгради
 Приложение №10 към чл.6, ал.3 Скала на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради
 Приложение №11 към чл.29 Метод за изчисляване на количеството топлина от преобразуване на слънчевата енергия при загряване на вода за битови нужди.