Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

Код на продукта:  
9.90 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1


ЧАСТ ВТОРА
ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ ... 4

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОПРОВОДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СТУДЕНА ВОДА И ЗА ГОРЕЩА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ ... 4

Глава втора
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ НОРМИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ... 8

Глава трета
СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ... 8

Раздел I
Общи изисквания ... 8

Раздел II
Общ водомерно-арматурен възел. Индивидуални водомерно-арматурни възли. Избор на водомери ... 10

Глава четвърта
ВОДОЧЕРПНИ КРАНОВЕ И АРМАТУРИ ... 13

Глава пета
СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ... 15

Раздел I
Общи изисквания ... 15

Раздел II
Оразмерителни водни количества ... 22

Раздел III
Хидравлично оразмеряване ... 23

Глава шеста
СИСТЕМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ ... 24

Раздел I
Помпени станции за питейни води ... 24

Раздел II
Резервоари ... 27

Глава седма
ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ ... 31

Раздел I
Общи изисквания ... 31

Раздел II
Хидравлично и топлотехническо оразмеряване при потребление на вода ... 33

Раздел III
Оразмеряване на инсталациите за гореща вода за битови нужди и за циркулационна вода в режим на циркулация ... 34


ЧАСТ ТРЕТА
ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ ... 36

Глава осма
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 36

Глава девета
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ... 38

Глава десета
САНИТАРНИ ПРИБОРИ ... 39

Глава единадесета
СГРАДНА ГРАВИТАЦИОННА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ... 40

Раздел I
Общи изисквания ... 40

Раздел IІ
Оразмерителни отпадъчни водни количества ... 49

Раздел III
Хидравлично оразмеряване на сградната гравитационна канализационна инсталация ... 51

Раздел IV
Оразмеряване на сградната инсталация за отводняване на покриви ... 53

Глава дванадесета
КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ... 54

Глава тринадесета
ВАКУУМНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ ... 58

Глава четиринадесета
МЕСТНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 61


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 62

Глава петнадесета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 62

Глава шестнадесета
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 64

Раздел I
Изграждане и изпитване ... 64

Раздел II
Въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация ... 67

Глава седемнадесета
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 68

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 71

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 72


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Параметри за оразмеряване на водочерпни кранове ... 74

2. Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в жилищни сгради ... 76

3. Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в обществено-обслужващи, производствени и селско-стопански сгради ... 77

4. Определяне на водните количества за питейно-битови нужди в жилищни, обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради ... 83

5. Определяне на оразмерителното максимално секундно водно количество за питейно-битови нужди във водопроводните участъци в жилищни, обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради ... 85

6. Значения на израза ___ ... 88

7. Значения на параметъра на секундната вероятност zсек в зависимост от броя на еквивалентните водочерпни кранове Еа и секундната вероятност на тяхното действие Рсек ... 91

8. Хидравлично оразмеряване на водопроводите ... 99

9. Коефициенти на местно съпротивление s и графични символи за арматури и фасонни части ... 101

10. Сумарни местни загуби на налягане за s = 1 (при p = 999,7 kg/m3) като функция от оразмерителната
скорост на водата ... 104

11. Определяне на топлинните загуби за тръбен участък от инсталацията за гореща вода за битови нужди и за циркулационна вода при отчитане на проектираната топлоизолация ... 105

12. Видове тръби, предназначени за контакт с питейна вода. Начини на свързване и съвместимост между материалите. Материал за тръби и фасонни части - метали ... 107
Материал за тръби и фасонни части - пластмаси (РЕ-Х, РЕ, PVC-U) ... 109
Материал за тръби и фасонни части - пластмаси (PVC-C, РР, РВ) ... 110