Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

Код на продукта:  
11.90 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ

Раздел I
Основни изисквания ... 4

Раздел II
Изчисляване по методите на граничните състояния ... 7

Раздел III
Класификация на въздействията ... 9

Глава трета
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА

Раздел I
Общи положения ... 13

Раздел II
Натоварвания от теглата на конструкции и почви ... 18

Раздел III
Експлоатационни натоварвания в сгради ... 20

Раздел IV
Натоварвания от мостови и окачени кранове ... 30

Раздел V
Натоварвания от сняг ... 35

Раздел VI
Натоварвания от вятър ... 37

Раздел VII
Температурни климатични въздействия ... 46

Раздел VIII
Натоварвания по време на изпълнението на строежите ... 50

Раздел IX
Други натоварвания ... 53

Глава четвърта
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ОТ ЕВРОКОД 1 ... 53

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 55

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 57


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Коефициенти на сигурност по предназначение на конструкцията на строежа ... 58

2. Примерни нормативни стойности на тегла и ъгли на естествения откос на строителни материали и складирани продукти ... 59

3. Определяне на натоварванията върху предпазни огради в паркинги и гаражи ... 78

4. Примерен списък на кранове с различен режим на работа ... 79

5. Натоварване от удар на кран в ограничителна опора ... 80

6. Натоварване от теглото на снежната покривка върху 1 m2 хоризонтална земна повърхнина (терен)
st и стойности на коефициента µ ... 82

7. Проверка за ветрови резонанс на строежи с кръгово-цилиндрична форма ... 97

8. Нормативни стойности на налягането на вятъра wm и аеродинамични коефициенти с ... 99

9. Изчисляване на пулсационната компонента на натоварването от вятър върху строежи с честота на втората форма на трептене f2 , по-голяма от граничната честота fl ... 120

10. Метеорологични данни за температурата на външния въздух ... 121

11. Примерни стойности на коефициента b ... 127


  • Издателство: Блестящ факел