Наредба 21№РД-02-20-3 за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2012 Наредба 21№РД-02-20-3 за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ВИДОВЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОТКРИТИ СПОРТНИ СТРЕЛБИЩА, ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 
Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВОТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОТКРИТИ СПОРТНИ СТРЕЛБИЩА, ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I Изисквания при разполагането на открити спортни стрелбища извън урбанизираните територии
Раздел II Общи изисквания при устройството на открити спортни стрелбища извън урбанизираните територии
 
Глава четвърта ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ОТКРИТИТЕ СПОРТНИ СТРЕЛБИЩА
 
Глава пета
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТИТЕ СПОРТНИ СТРЕЛБИЩА ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ. ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ
Раздел I Oсигуряване на безопасност при ползването на откритите спортни стрелбища извън границите на урбанизираните територии
Раздел II Поддържане и контрол на откритите спортни стрелбища извън границите на урбанизираните територии
 
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.10, ал.1 Балистични таблици за боеприпасите на допустимите оръжия
Приложение №2 към чл.10, ал.3 и чл.26, ал.2 Размери, конструкция, конфигурации и начини на разполагане на обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки за динамична стрелба
Приложение №3 към чл.10, ал.3 и чл.26, ал.2 Размери, конструкция, конфигурации и начини на разполагане на обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки за трап, двоен трап и скийт
Приложение №4 към чл.10, ал.3 и чл.26, ал.2 Размери, конструкция, конфигурация и начини на разполагане на обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки за биатлон
Приложение №5 към чл.10, ал.3 и чл.26, ал.2 Размери, конструкция, конфигурации и начини на разполагане на обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки за Т-Клас
Приложение №6 към чл.15, ал.2 Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
Приложение №7 към чл.15, ал.2 Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за трап, двоен трап и скийт
Приложение №8 към чл.15, ал.2 Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за биатлон
Приложение №9 към чл.15, ал.2 Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за Т-Клас
Приложение №10 към чл.33, ал.4 Примерен образец на технически паспорт за спортно стрелбище