Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори.

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

1612 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 СЪОТВЕТСТВИЕ НА АСАНСЬОРИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА АСАНСЬОРИ
 
Глава трета
 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
 Раздел I Общи разпоредби
 Раздел II Задължения на лицето, което монтира асансьор
 Раздел III Задължения на производителя
 Раздел IV Задължения на упълномощения представител
 Раздел V Задължения на вносителя
 Раздел VI Задължения на дистрибутора
 
Глава четвърта
 НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
 Раздел I Разрешение за извършване на оценяване на съответствието
 Раздел II Задължения на нотифицираните органи
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.2, т.2 Списък на предпазните устройства за асансьори
 Приложение №2 към чл.7 Съществени изисквания
 Приложение №3 към чл.9 Процедури за оценяване на съответствието на предпазни устройства за асансьори
 Раздел I ЕС изследване на типа на предпазни устройства за асансьори (Модул B)
Раздел II Съответствие с типа чрез извършване на случайни проверки на предпазни устройства за асансьори (Модул C2)
Раздел III Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за предпазни устройства за асансьори (Модул Е)
Раздел IV Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството за предпазни устройства за асансьори (Модул H)
Приложение №4 към чл.10 Процедури за оценяване на съответствието на асансьори
 Раздел I ЕС изследване на типа на асансьори (Модул B)
Раздел II Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори (Модул D)
Раздел III Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за асансьори (Модул Е)
Раздел IV Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Модул G)
Раздел V Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори (Модул H1)
Раздел VI Краен контрол за асансьори
 Приложение №5 към чл.11, ал.3 Съдържание на ЕС декларацията за съответствие
 Раздел I ЕС декларацията за съответствие за предпазни устройства за асансьори
 Раздел II ЕС декларацията за съответствие за асансьори