Наредба № 2 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Код на продукта:  
9.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 1


ЧАСТ ВТОРА
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Глава първа
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ НОРМИ. ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА. НАПОР ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 9

Раздел I
Общи положения ... 9

Раздел II
Водовземане от подземни води ... 10

Раздел III
Каптиране на извори ... 12

Раздел IV
Водовземане от повърхностни води ... 13

Раздел V
Изкуствено подхранване на подземни води ... 16

Глава трета
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Раздел I
Общи изисквания ... 17

Раздел II
Реагентно стопанство ... 19

Раздел III
Смесителни устройства. Въздухоотделители. Камери за реакция ... 20

Раздел IV
Утаители и избистрители ... 21

Раздел V
Филтри ... 21

Раздел VI
Отстраняване на органични вещества, мирис и вкус на водата ... 22

Раздел VII
Дезинфекция на водата ... 23

Раздел VIII
Складове за реагенти и филтърни материали. Спомагателни и обслужващи помещения ... 27

Глава четвърта
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ... 27

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ, ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 32

Глава шеста
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕГУЛИРАЩИ ВОДОНАПОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 47

Глава седма
ОБОРОТНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ... 53

Глава осма
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ОТ РАДИОАКТИВНО, ХИМИЧНО И БАКТЕРИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ

Раздел I
Общи изисквания ... 55

Раздел II
Водоизточници ... 56

Раздел III
Водопроводи и съоръжения ... 57

Раздел IV
Помпени станции ... 58

Раздел V
Пречиствателни станции ... 58

Глава девета
ПЛОЩАДКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ИНСТАЛАЦИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Раздел I
Площадки ... 59

Раздел II
Съоръжения и конструкции ... 60

Раздел III
Инсталации. Автоматизация и управление ... 61


ЧАСТ ТРЕТА
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Глава десета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 62

Глава единадесета
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I
Изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води ... 64

Раздел II
Изграждане на съоръжения за водовземане от повърхностни води ... 66

Раздел III
Изпитване на водовземни съоръжения ... 68

Раздел IV
Приемане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на водовземни съоръжения ... 68

Глава дванадесета
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ ... 70

Глава тринадесета
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ... 73

Глава четиринадесета
ПОЛАГАНЕ, МОНТАЖ, ИЗПИТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ

Раздел I
Общи изисквания ... 75

Раздел II
Траншейно полагане и монтаж ... 75

Раздел III
Безтраншейно полагане ... 78

Раздел IV
Изпитване ... 80

Раздел V
Приемане и въвеждане в експлоатация ... 82

Глава петнадесета
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ ... 84

Раздел I
Изграждане ... 84

Раздел II
Изпитване ... 86

Раздел III
Приемане и въвеждане в експлоатация ... 87

Глава шестнадесета
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ В ПРОПАДЪЧНИ ПОЧВИ ... 89

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 91

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 93


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Определяне на оразмерителното водно количество за определен участък от водопроводната мрежа ... 93

2. Определяне на брутната площ на водоприемните отвори ... 95

3. Определяне площта на филтърния и еквивалентния диаметър на зърната ... 95

4. Обработване на технологични отпадъчни води от пречиствателни станции ... 96

5. Хидравличен удар в напорни водопроводи ... 98

6. Стойност на хидравличната грапавина k ... 100

7. Изпитване на водопроводите ... 101


  • Издателство: Блестящ факел