Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии - 2019, променена през 2022 г.

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"
Наредбата е променена през м.10. 2022 г.. Актуалната наредба може да намерите на
НОВА НАРЕДБА 

 

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 1

Глава втора
ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА ... 4

Раздел I
Улична мрежа ... 4

Раздел II
Обществен транспорт за превоз на пътници ... 7

Раздел III
Пешеходно движение ... 8

Раздел IV
Велосипедно движение ... 10

Раздел V
Паркиране и гариране ... 11

Раздел VI
Сгради и съоръжения на транспорта ... 14

Глава трета
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА ... 16

Раздел I
Общи изисквания ... 16

Раздел II
Елементи на улицата. Ситуация ... 18

Раздел III
Елементи на улицата. Надлъжен профил ... 25

Раздел IV
Елементи на улицата. Напречен профил ... 28

Раздел V
Улични кръстовища. Общи изисквания ... 31

Раздел VI
Улични кръстовища. Елементи ... 31

Раздел VII
Улични кръстовища. Видимост ... 36

Раздел VIII
Улични кръстовища. Особени форми ... 36

Раздел IХ
Улични кръстовища. Вертикална планировка ... 38

Раздел Х
Улични възли. Общи изисквания ... 38

Раздел ХI
Улични възли. Връзки ... 40

Раздел ХII
Улични възли. Шлюзове ... 42

Раздел ХIII
Улични възли. Зони на преплитане ... 44

Раздел ХIV
Бензиностанции и газостанции ... 46

Раздел ХV
Гаражни рампи ... 47

Раздел ХVI
Автомобилни обръщачи на задънени улици ... 49

Раздел ХVII
Автобусен и тролейбусен транспорт ... 49

Раздел ХVIII
Трамваен транспорт ... 51

Раздел ХIХ
Таксиметров транспорт ... 54

Раздел ХХ
Пешеходни трасета ... 55

Раздел ХХI
Велосипедни трасета ... 57

Раздел ХХII
Пресичане на железопътни линии ... 59

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 59

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 60

ПРИЛОЖЕНИЯ ... 61


  • Издателство: Блестящ факел