Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични ...

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98