Наредба 18№РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Раздел I Област на приложение
 Раздел II Организационна подготовка за изпълнение на електромонтажните работи
 Раздел III Основни електрически показатели, обект на контрол и оценка на съответствието при изпълнението и/или приемането на завършени електромонтажни работи
 
Глава втора
 КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
 Раздел I Електрически уредби
 Раздел II Електропроводи
 Раздел III Електрически машини, съоръжения и осветителни уредби
 Раздел IV Защита, управление и автоматика
 Раздел V Електромонтажни работи в пожароопасни и експлозивоопасни зони
 Раздел VI Заземители и заземителни уредби
 
Глава трета
 КОНТРОЛ ПРИ ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически уредби
 Раздел III Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електропроводи
 Раздел IV Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически машини, съоръжения и осветителни уредби
 Раздел V Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи, свързани със защитата, управлението и автоматиката
 Раздел VI Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи в пожароопасни и експлозивоопасни зони
 Раздел VII Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на заземители и заземителни уредби
 Раздел VIII Документация за предаване и приемане на изпълнението на защитата срещу поражения от електрически ток
 Раздел IХ Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически уредби на потребителите
 
Глава четвърта
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕСТОВАТА АПАРАТУРА ИЗПОЛЗВАНА ПРИ КОНТРОЛА И ПРИЕМАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
 
Допълнителни разпоредби
 Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.12, ал.2 и чл.50, т.13 Проверка на непрекъснатостта на електрически проводници и техни съединения и оценка за съответствие
 Приложение №2 към чл.13, ал.3, чл.28, ал.3 и чл.51, т.3 Проверка на съпротивление на електрическа изолация и оценка за съответствие
 Приложение №3 към чл.14, ал.1, чл.37, ал.3, чл.50, т.12 и чл.57, ал.2 Проверка на съпротивление на заземители и заземителни уредби и оценка за съответствие
 Приложение №4 към чл.14, ал.2 и чл.58, ал.3 Проверка на импеданс на контура при дефект на изолация - импеданс на контура “фаза-защитен проводник” или “фаза-проводник pen”, като елемент от защитната мярка “автоматично изключване на захранването чрез максималнотоковата защита” и оценка за съответствие
 Приложение №5 към чл.14, ал.3 и чл.58, ал.4 Проверка на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (rcd) и оценка за съответствие
 Приложение №6 към чл.14, ал.4 Проверка на последователността на фазите и оценка за съответствие
 Приложение №7 към чл.15, ал.2 и чл.58, ал.5 Проверка на защитата срещу поражения от електрически ток и оценка за съответствие.