Наредба 16№РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

1803 Наредба 16№РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 КАДАСТРАЛНА КАРТА
 Раздел I Съдържание на кадастралната карта
 Раздел II Точност на кадастралната карта
 Раздел III Геодезическа основа на кадастралната карта
 
Глава трета
 КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ
 
Глава четвърта
 ИНФОРМАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА КАРТА
 
Глава пета
 СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
 Раздел I Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри
 Раздел II Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри
 
Глава шеста
 СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НЕУРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ПО РЕДА НА §33 ПЗРЗИДЗКИР
 
Глава седма
 ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
 
Глава осма
 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
 
Глава девета
 ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.7, ал.1
Разграфка и номенклатура на кадастралната карта. Традиционни картни носители и оформление на картен лист
 
Приложение №2 към чл.13, ал.2
Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите
 
Приложение №3 към чл.14, ал.4
Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти
 
Приложение №4 към чл.16, ал.3
Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях
 
Приложение №5 към чл.17, ал.8
Схеми на етажи в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура
 
Приложение №6 към чл.18, ал.7
Анализ на статистически ред. Оценка на точността. Съдържание на доклада за оценка на точността на кадастрална карта или кадастрален план
 
Приложение №7 към чл.25, ал.4
Кадастрален регистър на недвижимите имоти
 
Приложение №8 към чл.36, ал.2
Изисквания за извършване на геодезически измервания
 
Приложение №9 към чл.83, ал.1
Преобразуване в цифров вид на графични планове и карти
 
Приложение №10 към чл.78, ал.3
Регистър на зоните на ограничение
 
Приложение №11 към чл.4, ал.2
Параметри на Кадастралната координатна система 2005
 
 
Наредба 16№РД-02-20-4 за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
 
Раздел I Общи положения
 Раздел II Резултати от услуги
 Раздел III Условия и ред за заявяване на услугите
 Раздел IV Условия и ред за изпълнение и предоставяне на резултата от услугите
 Раздел V Административно обслужване от общинските служби по земеделие с кадастрална информация
 Раздел VI Административно обслужване от общинските администрации с кадастрална информация
 Раздел VII Такси и заплащане на услугите. Срок за изпълнение на услугите
 Раздел VIII Ограничения на достъпа до данни и услуги
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Услуги по чл.7, ал.1, т.4
 
Приложение №2 Услуги по чл.7, ал.1, т.5
 
 
Наредба 16№РД-02-20-3 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
 
Раздел I Общи положения
 Раздел II Структура и съдържание на идентификатора на недвижимия имот - обект на кадастъра
 Раздел III Условия и ред за създаване и ползване на идентификатора
 Раздел IV Структура и съдържание на номера на зоната на ограничение
 Раздел V Условия и ред за създаване и ползване на номера на зоната на ограничение
 Преходни и ЗаклюЧителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.2, ал.1
Структура и съдържание на идентификатора
 
Приложение №2 към чл.10, ал.2
Временни номера на обекти на кадастъра в проекти за изменение на кадастралната карта
 
Приложение №3 към чл.12, ал.2
Структура и съдържание на номера на зона на ограничение