Наредба 16№РД-02-20-4 за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

Наредба 16№РД-02-20-4 за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
 
Раздел I Общи положения
Раздел II Резултати от услуги
Раздел III Условия и ред за заявяване на услугите
Раздел IV Условия и ред за изпълнение и предоставяне на резултата от услугите
Раздел V Административно обслужване от общинските служби по земеделие с кадастрална информация
Раздел VI Административно обслужване от общинските администрации с кадастрална информация
Раздел VIа Административно обслужване с кадастрална информация от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР
Раздел VII Такси и заплащане на услугите. Срок за изпълнение на услугите
Раздел VIII Ограничения на достъпа до данни и услуги
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Услуги по чл.7, ал.1, т.4
 
Приложение №2 Услуги по чл.7, ал.1, т.5
 
 
Наредба 01№3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
СЪДЪРЖАНИЕ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА
 
Раздел I Съдържание на регистъра
 
Раздел II Водене и съхраняване на регистъра
 
Глава трета
ПУБЛИЧНОСТ НА РЕГИСТЪРА
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение към чл.5, ал.2
 
 
Наредба 19№21 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
СЪДЪРЖАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I Съдържание на специализираните карти
Раздел II Съдържание на специализираните регистри
 
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I Общи положения
Раздел II Изработване и приемане на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
 
Глава четвърта
ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.8, ал.1
Графични символни означения на елементите на електронни съобщителни мрежи
 
Приложение №2 към чл.10, ал.2 и чл.11, ал.2
Регистри на електронни съобщителни мрежи, разположени в подземна инфраструктура