Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съораженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98