Наредба 15№РД-02-21-1 за държавната нивелачна мрежа. Инструкция 21№РД-02-20-1 за за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2106 Наредба 15№РД-02-21-1 за държавната нивелачна мрежа
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА
Раздел I Структура на Държавната нивелачна мрежа
Раздел II Измерване на линиите от ДНМ
Раздел III Обработка на резултатите от измерването на нивелачните линии
 
Глава трета
ПРИЕМАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА
 
Глава четвърта
МАРЕОГРАФНИ СТАНЦИИ
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
 
Инструкция 21№РД-02-20-1 за за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ДЪРЖАВНА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА I И II КЛАС
Раздел I Основни елементи
Раздел II Нивелачни репери
 
 
Глава трета ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ДНМ I И II КЛАС
 
Глава четвърта
ДЕЙНОСТИ, ПРЕДШЕСТВАЩИ ИЗМЕРВАНИЯТА ПО НИВЕЛАЧНИ ЛИНИИ
Раздел I Теренно проучване на нивелачната линия
Раздел II Избор на места и номериране на реперите
Раздел III Проект за нивелачна линия
Раздел IV Стабилизиране на реперите
Раздел V Репериране. Реперен карнет
 
Глава пета
ИЗВЪРШВАНЕ НА НИВЕЛАЦИЯ I И II КЛАС
Раздел I Уреди и пособия
Раздел II Измерване на нивелачните линии
Раздел III Работа на станцията
Раздел IV Контролни изчисления
 
Глава шеста
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ НИВЕЛАЦИЯ I И II КЛАС
 
Глава седма
ГРАВИМЕТРИЧНИ И ГНСС ИЗМЕРВАНИЯ
 
Глава осма
ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
Раздел I Материали и данни при приключване на работа на местността
Раздел II Канцеларска обработка
Раздел III Схеми, технически отчети и документи за нивелачните линии
Раздел IV Контрол и приемане на работата по извършване на нивелация I и II клас
Раздел V Изравнение и анализ на нивелачните мрежи
 
Глава девета
ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДНМ I И II КЛАС
 
Допълнителна разпоредба
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение 1 към чл.3, ал.8 Дефиниция на evrs - реализация 2007 (evrf2007)
Приложение 2 към чл.12, т.1, 2 и 3 Схеми на станция, нивелачно разстояние и нивелачна линия
Приложение 3 към чл.13 Схема на нивелачната мрежа на България
Приложение 4 към чл.16 Схема на нивелачни линии II клас от първокласен полигон
Приложение 5 към чл.21 Съществуващи нивелачни репери
Приложение 6 към чл.23 и чл.42, ал.1 Дълбочинен репер
Приложение 7 към чл.34 Резултати от теренното проучване
Приложение 8 към чл.42, ал.2 и чл.43, ал.5 Стабилизиране на реперите
Приложение 9 към чл.45 и чл.107 картон на нивелачен репер
Приложение 10 към чл.48, ал.1 Снимки на нивелачен репер
Приложение 11 към чл.51, ал.4, чл.52, ал.1 Подложки за лати и приспособления
Приложение 12 към чл.53, ал.2 Полска проверка на уреди и пособия
Приложение 13 към чл.59, ал.4 Карнет за вътрешна нивелация
Приложение 14 към чл.74, ал.2 Нивелачен карнет
Приложение 15 към чл.77, ал.6 Метеорологичен карнет
Приложение 16 към чл.83, ал.2 Нивелацията през широки препятствия
Приложение 17 към чл.86, ал.5 Координатен регистър на реперите по нивелачна линия
Приложение 18 към чл.88, ал.1 Стойности на превишенията
Приложение 19 към чл.88, ал.1 Нивелиране в две посоки
Приложение 20 към чл.94, ал.1 Формули за изчисление на поправката за вертикална рефракция
Приложение 21 към чл.95, ал.1 Примерен карнет за изчисление на поправките за лата и вертикална рефракция
Приложение 22 към чл.98, ал.3 Изчисление на геопотенциални числа в съответните им нормални височини
Приложение 23 към чл.98, ал.3 Изчисляване на нормалните височини от съответните им геопотенциални числа
Приложение 24 към чл.99, ал.3 Изчисление на нормални височини от съответните им нормални превишения
Приложение 25 към чл.99, ал.3 Изчисляване на нормалните височини от съответните им нормални превишения
Приложение 26 към чл.103, ал.1 Схема на нивелачна линия
Приложение 27 към чл.104 Схема на гравиметричните рейсове по нивелачна линия
Приложение 28 към чл.106 Списък на нивелачните репери по нивелачна линия
Приложение 29 към чл.108 Списък на материалите, предавани при завършване на нивелачна линия