Наредба 15№РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2009 Наредба 15№РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
 
Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава втора
НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ
 
Глава трета
ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
 
Глава четвърта
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯТА НА ЛИЦАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
 
Глава пета
ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.4, ал.1, т.2 Декларация за характеристиките на строителен продукт
Приложение №2 към чл.17, ал.3 Процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти ...
1. цел и обхват
2. документи, които подават лицата
3. ред и етапи на процедурата за извършване на проверка и оправомощаване
4. контрол на дейността на нотифицираните и оправомощените органи
5. Мерки за съхраняване и поддържане на досиетата на строителните продукти, оценени от оправомощено или нотифицирано лице, чиято дейност е преустановена или ограничена
Образец 1 заявление за откриване на процедура за ... разрешение за оценяване на строителни продукти
Приложения №1 и 2 към образец 1
Образец 2 заявление за откриване на процедура за ... разрешение за издаване на българско техническо одобрение и европейска техническа оценка на строителните продукти
Приложения №1 и 2 към образец 2
Образец 3 Списък на персонала и справка за професионалния опит и техническата му компетентност
Образец 4
Приложение №1 към образец 4 Справка за оценяваните продукти по реда на Регламент (ЕС) №305/2011
Приложение №2 към образец 4 Справка за оценяваните продукти за съответствие с националните изисквания по реда на чл.3, т.2 от НУРВСПСРБ
Образец 5
Приложения №1 и 2 към образец 5 Справки за техническите средства извън обхвата на акредитация
Образец 6
Приложение №1 към образец 6 декларация от персонала
Приложение №2 към образец 6 декларация от ръководния персонал Образец 7
Приложения №1, 2, 3 и 4 към образец 7 Разпределения на персонала в зависимост от неговата компетентност ...
Образец 8
Приложения №1, 2, 3 и 4 към образец 8 Списък на техническите спецификации
Образец 9 NANDO input notification details
Образец 10 Таблица с изисквания към кандидатите за нотифициране
Образец 11 заявление за прекратяване на валидността на издадено разрешение за оценяване на строителни продукти
Образец 12 проверка за пълнота и експертиза на подадени документи от кандидат за оправомощаване и нотификация на лица за оценяване на строителни продукти
Образец 13 проверка за пълнота и експертиза на подадени документи от оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти
Образец 14
Приложения №1 проверка на документация за оценено съответствие
Приложения №2 проверка на документация за изпитване и класификация
Образец 15 лист за несъответствие
Образец 16 проверка за пълнота на подадения годишен доклад
Приложение №3 към чл.18, ал.3
Образец 1 разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти
Образец 2 разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания
Образец 3 разрешение за издаване на европейска техническа оценка за строителни продукти
Образец 4 разрешение за издаване на българско техническо одобрение за строителни продукти
Образец 5 разрешение за оценяване на експлоатационните показатели на съществената характеристика
Приложение №4 към чл.18, ал.3 Продуктови области за издаване на БТО