Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Код на продукта:  
5.75 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
НАРЕДБА № 13 ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА ... 1

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 12


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда ... 13

2. Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект ... 45

3. Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба ... 48


  • Издателство: Блестящ факел