Наредба 13 №РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Код на продукта:  
7.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Част втора
ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
 
Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ГРАВИТАЦИОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи
Раздел III Ревизионни шахти при гравитационни канализационни мрежи
Раздел IV Дъждоприемни съоръжения при гравитационни канализационни мрежи
Раздел V Шахти с пад при гравитационни канализационни мрежи
Раздел VI Дъждопреливници
Раздел VII Дюкери при гравитационни канализационни мрежи
Раздел VIII Задържателни резервоари при гравитационни канализационни мрежи
Раздел IX Пресичане под пътища и железопътни линии на гравитационни канализационни мрежи
Раздел X Помпени станции при гравитационни канализационни мрежи
 
Глава трета
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВАКУУМНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
 
Глава четвърта
ПРОЕКТИРАНЕ НА НАПОРНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
 
Глава пета
КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
 
Част трета
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПСОВ
 
Глава шеста
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава седма
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА В ПСОВ
Раздел I Изисквания при проектиране на съоръжения за механично пречистване
Раздел II Изисквания при проектиране на съоръжения за биологично пречистване
Раздел III Химично и физикохимично пречистване на отпадъчните води
Раздел IV Обеззаразяване
Раздел V Изисквания при проектиране на съоръжения за третиране на утайките в пречиствателните станции
 
Глава осма
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПОМПЕНИ И КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ И НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СГРАДИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ
 
Глава девета
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ
Раздел I Основни изисквания
Раздел II Площадкова техническа инфраструктура и сгради в ПСОВ
 
Глава десета
КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ
 
Глава единадесета
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПСОВ
 
Част Четвърта
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 
Глава дванадесета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава тринадесета
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
Раздел I Траншейно изграждане на канализационни тръбопроводи
Раздел II Безтраншейно изграждане на канализационни тръбопроводи
Раздел III Изграждане на вакуумни канализационни мрежи
Раздел IV Изграждане на напорни канализационни мрежи
 
Глава четиринадесета
ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Глава петнадесета
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I Изисквания при техническата експлоатация на канализационните мрежи и съоръжения
Раздел II Събиране, съхранение, обработване и актуализиране на информацията за състоянието, техническата екплоатация и поддръжката на канализационните мрежи
 
Глава шестнадесета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПСОВ
 
Глава седемнадесета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Изпитване на пречиствателните съоръжения
Раздел III Изпитване на технологичните площадкови комуникации
 
Глава осемнадесета
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.2, ал.5 и чл.108, т.6 Минимални защитни зони за помпени станции и за пречиствателни станции за отпадъчни води под 150 000 ЕЖ
Приложение №2 към чл.6, ал.2, чл.18 и чл.156, т.3 Определяне на дъждовното водно количество при хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи по рационалния метод
Приложение №3 към чл.7 Изисквания към инвестиционния проект за канализационна система по отношение на канализационната мрежа и съоръженията към нея
Приложение №4 към чл. 7 Изисквания към инвестиционния проект за канализационна система по отношение на ПСОВ
Приложение №5 към чл.8 Списък на приложимите български стандарти при проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационни системи
Приложение №6 към чл.11, ал.1 и 2 Методи за моделиране при хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи
Приложение №7 към чл.14, ал.1 и чл.135 Широчини на траншеите при изграждане на канализационни тръбопроводи
Приложение №8 към чл.20, ал.3 Допустими скорости на отпадъчните води при хидравлично оразмеряване на гравитационните канализационни мрежи
Приложение №9 към чл.39, ал.2 Оразмеряване на задържателни резервоари при гравитационни канализационни мрежи
Приложение №10 към чл.81, ал.1 Определяне на хидравличния капацитет на ПСОВ
Приложение №11 към чл.81, ал.2 Определяне на еквивалентния брой жители
Приложение №12 към чл.118, ал.2 Кратност на въздуха и температура в производствените помещения на ПСОВ
Приложение №13 към чл.152, ал.1 Изпитване на канализационни тръбопроводи с въздух
Приложение №14 към чл.152, ал.1 Изпитване на канализационни тръбопроводи с вода