Наредба 13№РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатациЯ на канализационни системи

Код на продукта:  
8.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~Част първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Част втора
 ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
 
Глава първа
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава втора
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ГРАВИТАЦИОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи
 Раздел III Ревизионни шахти при гравитационни канализационни мрежи
 Раздел IV Дъждоприемни съоръжения при гравитационни канализационни мрежи
 Раздел V Шахти с пад при гравитационни канализационни мрежи
 Раздел VI Дъждопреливници
 Раздел VII Дюкери при гравитационни канализационни мрежи
 Раздел VIII Задържателни резервоари при гравитационни канализационни мрежи
 Раздел IX Пресичане под пътища и железопътни линии на гравитационни канализационни мрежи
 Раздел X Помпени станции при гравитационни канализационни мрежи
 
Глава трета
 ПРОЕКТИРАНЕ НА ВАКУУМНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
 
Глава четвърта
 ПРОЕКТИРАНЕ НА НАПОРНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
 
Глава пета
 КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
 
Част трета
 ПРОЕКТИРАНЕ НА ПСОВ
 
Глава шеста
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава седма
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА В ПСОВ
 Раздел I Изисквания при проектиране на съоръжения за механично пречистване
 Раздел II Изисквания при проектиране на съоръжения за биологично пречистване
 Раздел III Химично и физикохимично пречистване на отпадъчните води
 Раздел IV Обеззаразяване
 Раздел V Изисквания при проектиране на съоръжения за третиране на утайките в пречиствателните станции
 Раздел VI Изисквания при проектиране на дълбоководни зауствания
 
Глава осма
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПОМПЕНИ И КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ И НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СГРАДИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ
 
Глава девета
 ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ
 Раздел I Основни изисквания
 Раздел II Площадкова техническа инфраструктура и сгради в ПСОВ
 
Глава десета
 КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ
 
Глава единадесета
 КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПСОВ
 
Част Четвърта
 ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 
Глава дванадесета
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава тринадесета
 ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
 Раздел I Траншейно изграждане на канализационни тръбопроводи
 Раздел II Безтраншейно изграждане на канализационни тръбопроводи
 Раздел III Изграждане на вакуумни канализационни мрежи
 Раздел IV Изграждане на напорни канализационни мрежи
 
Глава четиринадесета
 ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Глава петнадесета
 ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 Раздел I Изисквания при техническата експлоатация на канализационните мрежи и съоръжения
 Раздел II Събиране, съхранение, обработване и актуализиране на информацията за състоянието, техническата екплоатация и поддръжката на канализационните мрежи
 
Глава шестнадесета
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГ РАЖДАНЕТО НА ПСОВ
 
Глава седемнадесета
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Изпитване на пречиствателните съоръжения
 Раздел III Изпитване на технологичните площадкови комуникации
 
Глава осемнадесета ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Минимални защитни зони за помпени станции и за пречиствателни станции за отпадъчни води под 150 000 ЕЖ
 Приложение №1а Минимален обхват на събираните и поддържани от ВиК операторите данни за целите на проектирането, изграждането и техническата експлоатация на канализационните системи
 Приложение №2 Определяне на дъждовното водно количество при хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи по рационалния метод
 Приложение №3 Изисквания към инвестиционния проект за канализационна система по отношение на канализационната мрежа и съоръженията към нея
 Приложение №4 Изисквания към инвестиционния проект за канализационна система по отношение на ПСОВ
 Приложение №5 Списък на приложимите български стандарти при проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационни системи
 Приложение №6 Методи за моделиране при хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи
 Приложение №7 Определяне широчината на траншеята
 Приложение №8 Допустими скорости на отпадъчните води при хидравлично оразмеряване на гравитационните канализационни мрежи
 Приложение №9 Оразмеряване на задържателни резервоари при гравитационни канализационни мрежи
 Приложение №10 Определяне на хидравличния капацитет на ПСОВ
 Приложение №11 Определяне на еквивалентния брой жители
 Приложение №12 Кратност на въздуха и температура в производствените помещения на ПСОВ
 Приложение №13 Изпитване на канализационни тръбопроводи с въздух
 Приложение №14 Изпитване на канализационни тръбопроводи с вода