Наредба 13№16-1594 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Наредба № РД-16-301 за ... регистриране на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност...

Код на продукта:  
7.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
 

~~1404 Наредба 13№16-1594 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Глава трета
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 Раздел I Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация
 Раздел II Ред, етапи и дейности на обследването за енергийна ефективност
 
Глава четвърта
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 
Глава пета
 РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ
 
Глава шеста
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Приложение №1 към чл.4, ал.5
Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда
 Приложение №2 към чл.11, ал.4
резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда
 Приложение №3 към чл.13
Сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация
 Приложение №4 към чл.19
Приемо - предавателен протокол приложение №5 към чл.20, т.5 декларация по чл.23, ал.4 от ЗЕЕ
 
 
Наредба 14№РД-16-301 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
 Раздел I Вписване
 Раздел II Подлежащи на вписване обстоятелства
 
Глава трета
 РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛИЦАТА И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
 Раздел I Ред за вписване на лицата
 Раздел II Ред за издаване на удостоверения
 Раздел III Условия и ред за заличаване на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
 
Глава четвърта
 ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРИТЕ
 Раздел I Водене и съхраняване на регистрите
 Раздел II Ред за получаване на информация
 
Глава пета
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.8, ал.2, т.2 и чл.9, ал.1, т.2
Списък на необходимите технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
 Приложение №2 към чл.8, ал.2, т.2
Списък на необходимите технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
 Приложение №3, №4, №5 към чл.12, ал.1
Удостоверения за вписване в публичен регистър
 Приложение №6, №7, №8 към чл.12, ал.1
Удостоверения за вписване на промени в обстоятелствата
 Приложение №9 към чл.21, ал.3
Минимален задължителен обхват на учебния план в специализиран курс на обучение за придобиване на професионална квалификация Ниво 1 от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
Приложение №10 към чл.21, ал.4
Минимален задължителен обхват на учебния план в специализиран курс на обучение за придобиване на професионална квалификация Ниво 2 от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
Приложение №11 към чл.21, ал.5
Минимален задължителен обхват на учебния план за квалификационен курс по обследване за енергийна ефективност на промишлени системи с хорариум: 45 часа лекции, 15 часа упражнения и 15 часа проект.