Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Наредба 12№РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности.

Код на продукта:  
19.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

150708 Наредба 10№3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 СРЕДСТВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
 
Глава трета
 ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава четвърта
 КРАТКОТРАЙНИ И ПОДВИЖНИ РАБОТИ
 
Глава пета
 ДЪЛГОТРАЙНИ СМР БЕЗ ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
 Раздел I Автомагистрали
 Раздел II Пътища извън населени места
 Раздел III Улици
 
Глава шеста
 ДЪЛГОТРАЙНИ СМР С ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
 
Глава седма
 ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И КОНТРОЛ
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Други средства за сигнализиране
 Приложение №2 Пътни знаци
 Приложение №3 Стойки и стълбчета за пътни знаци
 Приложение №4 Оценяване степента на визуализация
 Приложение №5 (отм.)
Приложение №6-13 Kраткотрайни и подвижни работи
 Приложение №14-33 Сигнализиране на краткотрайни работи
 Приложение №34-39 Дълготрайни работи без отбиване на движението
 Приложение №40-57 Сигнализиране на дълготрайни работи
 Приложение №58-70 Сигнализиране на дълготрайни работи с отбиване на движението
 Приложение №71-72 Сигнализиране на дълготрайни работи
 Приложение №73-74 Сигнализиране на дълготрайни работи с отбиване на движението
 
 
Наредба 12№РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
 
Раздел I Общи положения
 Раздел II Класификация и видове средства. Технически изисквания
 Раздел III Отговорности и задължения. Контрол
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Видове средства
 Приложение №2
Схема 1 Неравности
 Схема 2 Кръстовище
 Схема 3 Пешеходна пътека
 Схеми 4 и 5 (отм.)
Схема 6 Кръгово кръстовище
 Схема 7 Изнесени тротоари
 Схема 8 Стеснения на платното за движение
 Схема 9 Остров в оста на пътя
 Приложение №3 Оптични маркировки
 Приложение №4 Кръгови кръстовища
 
 
Наредба 04№7 за енергийна ефективност на сгради - доп.