Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове. Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~1708 Наредба 03№1 за номенклатурата на видовете строежи
 
Видовете строежи:
първа категория
 втора категория
 трета категория
 четвърта категория
 пета категория
 шеста категория
 
Допълнителни разпоредби
 Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Класификатор на строежите по чл.2, ал.4 и ал.10
Приложение №2 Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради
 
 
Наредба 03№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ
 Раздел I Искане за разрешение за ползване и назначаване на държавна приемателна комисия
 Раздел II Назначаване на държавни приемателни комисии
 Раздел III Работа на Държавната приемателна комисия
 
Глава трета
 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ
 
Глава трета “а”
РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 
Глава четвърта
 МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
 
Глава пета
 АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
 
Наредба 03№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ВИДОВЕ, РЕД, НАЧИН НА СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ
 
Допълнителна разпоредба
 Заключителни Разпоредби
 
Приложение №1 ПРОТОКОЛ за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж
 Приложение №2 ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 Приложение №2а ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура
 Приложение №3 КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 Приложение №4 ЗАПОВЕДНА КНИГА на строежа № .......
Приложение №5 AKT за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа
 Приложение №6 AKT за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи
 Приложение №7 AKT за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция
 Приложение №8 AKT за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения
 Приложение №9 АКТ за предаване и приемане на машини и съоръжения
 Приложение №10 АКТ за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството
 Приложение №11 АКТ за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т.10 други случаи
 Приложение №12 АКТ за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта
 Приложение №13 АКТ за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други
 Приложение №14 АКТ за приемане на конструкцията
 Приложение №15 КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
Приложение №16 ПРОТОКОЛ за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него)
Приложение №17 ПРОТОКОЛ за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия