Наредба 09№Iз-1971 за строително- технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Код на продукта:  
26.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98


ЧАСТ ПЪРВА
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ
 
Глава трета
 ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ
 
Глава четвърта
 РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
 
Глава пета
 ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Брандмауери
 Раздел III Пожарозащитни стени
 Раздел IV Хоризонтални пожарозащитни прегради
 Раздел V Пожарозащитни преддверия
 
Глава шеста
 ПЪТИЩА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 Раздел I Пътища за противопожарни цели
 Раздел II Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности
 
Глава седма
 ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ
 
Глава осма
 ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Аварийна вентилационна инсталация
 Раздел III Вентилационни помещения и камери, въздухопроводи, филтри и клапи
 
Глава девета
 ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ
 
Глава десета
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
 Раздел I Локално отопление
 Раздел II Централно отопление
 Раздел III Сгради и помещения за котли
 
Глава единадесета
 ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ
 Раздел I Външно водоснабдяване за пожарогасене
 Раздел II Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене
 Раздел III Специфични изисквания към водоснабдяването за пожарогасене в нефтопристанища, в складове за леснозапалими и горими течности, за втечнени и сгъстени горими газове и в предприятия на химическата промишленост
 
Глава дванадесета
 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ИНСТАЛАЦИИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Първа група “Нормална пожарна опасност”
Раздел III Втора група “Повишена пожарна опасност”
Раздел IV Трета група “Експлозивна опасност”
 
ЧАСТ ВТОРА
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТИ С ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ
 
Глава тринадесета
 СТРОЕЖИ С АТРИУМИ И СТРОЕЖИ С ВИСОЧИНА НАД 28 МЕТРА
 Раздел I Сгради с атриуми
 Раздел II Строежи с височина над 28 метра
 
Глава четиринадесета
 ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРОСИЛОВИ УРЕДБИ
 Раздел I Електроенергийни обекти и електромашинни помещения
 Раздел II Маслонапълнени съоръжения
 Раздел III Вътрешноцехови трансформаторни постове и трансформаторни подстанции
 Раздел IV Открити и закрити разпределителни уредби
 Раздел V Кондензаторни уредби
 Раздел VI Кабелни и въздушни електропроводни линии
 
Глава петнадесета
 ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5
Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел III Комуникационни съоръжения (галерии, естакади, асансьори и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел IV Технологични тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел V Помпени станции за ЛЗТ И ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел VI Компресорни станции за горими газовеот подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел VII Хладилници и хладилни инсталации от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел VIII Кислородни станции и уредби от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел IХ Промишлена канализационна система за химически замърсени води с ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1
Раздел Х Закрити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХI Открити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХII Складове за ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална
 пожарна опасност Ф5.2 Раздел ХIII Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХIV Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХV Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХVI Железопътни наливно-изливни устройства (естакади) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХVII Наливно-изливни пристани от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХVIII Общи изисквания за складове за втечнени горими газове. от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХIХ Изисквания за складове за втечнени горими газове от I категория (газоснабдителни станции) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХХ Изисквания за складове за втечнени горими газове от II категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХХI Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХХII Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Раздел ХХIII Автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Раздел ХХIV Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Раздел ХХV Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Раздел ХХVI Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Раздел ХХVII Комплекси автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Раздел ХХVIII Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4
 
Глава шестнадесета
 ГАРАЖИ
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.3, ал.1 Системи за пожароизвестяване и пожарогасене в зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите
 Приложение №2 към чл.3, ал.2 Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи
 Приложение №3 към чл.4, ал.1 ЧАСТ “Пожарна безопасност” на инвестиционния проект
 Приложение №4 към чл.10, ал.1 Класификация за огнеустойчивост на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и приложими стандарти
 Приложение №5 към чл.10, ал.4 Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати
 Приложение №6 към чл.14, ал.10 Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване
 Приложение №7 към чл.14, ал.9 Класификацията по реакция на огън
 Приложение №8 към чл.14, ал.12 (отм.)
Приложение №9 към чл.122, ал.3 Плътност на топлинното натоварване в помещенията в зависимост от тяхното предназначение
 Приложение №10 към чл.253, ал.2 Степени на защита, които се осигуряват чрез обвивките на електрическите съоръжения, съгласно БДС EN 60529+А1:2004
Приложение №11 към чл.308, ал.2 Минимални изисквания за осигуряване на пожарната безопасност на сградите с атриум
 
 
Наредба 14№8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
 
Глава трета
 ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Изисквания към свободната дворна площ на обектите
 Раздел III Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства, системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина
 Раздел IV Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации)
 
Глава четвърта
 ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СЪХРАНЯВАНЕ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Изисквания за пожарна безопасност, свързани с технологичните процеси и оборудването
 Раздел III Изисквания при съхраняване, извършване на товарно-разтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове, горими материали и изделия и негорими материали в горима опаковка
 
Глава пета
 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Организация за осигуряване на пожарната безопасност при и звършване на огневи работи
 Раздел III Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи
 Раздел IV Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на електрозаваръчни работи
 Раздел V Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ
 
Глава шеста
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ
 Раздел I Общи положения
 Раздел II Евакуация
 Раздел III Вътрешно и сценично обзав еждане
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.9, ал.1, т. 2 и ал. 5 План за действие при пожар
 Приложение №2 към чл.11, ал.1 Изисквания за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти
 Приложение №3 към чл.12, ал.1 Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време
 Приложение №4 към чл.13, ал.1 Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители
 Приложение №5 към чл.18, ал.2 Знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми
 Приложение №6 към чл.24 Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2
Приложение №7 към чл.27, ал.3 Протокол
 Приложение №8 към чл.68, ал.1 Акт за извършване на огневи работи на временни места
 Приложение №9 към чл.68, ал.2 Дневник за регистриране на огневи работи
 Приложение №10 към чл.70, ал.3 Протокол за определяне на експлозивната опасност на средата
 Приложение №11 към чл.75, ал.1 Височина на мястото на извършване на огневите работи спрямо кота терен или пода на помещението.