Наредба 03 №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ
Раздел I Искане за разрешение за ползване и назначаване на държавна приемателна комисия
Раздел II Назначаване на държавни приемателни комисии
Раздел III Работа на Държавната приемателна комисия
 
Глава трета
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ
 
Глава трета “а”
РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 
Глава четвърта
МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
 
Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.19а, ал.1
Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория
 
Приложение №2 към чл.19б, ал.1, т.1
Удостоверение за въвеждане в експлоатация заповед РД-02-15-213 за Утвърждаване образец на заявление по чл.140а, ал.1 от ЗУТ образец по чл.140а, ал.1 от ЗУТ заявление за издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 
Приложение №1
Водоснабдителна и канализационна мрежа
 
Приложение №2
Електрическа мрежа
 
Приложение №3
Газопреносна и газоразпределителна мрежа
 
Приложение №4
Топлопреносна мрежа
 
 
Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ В ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Глава трета
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ВЪЗДУШНО
 
Глава четвърта
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ В СГРАДИ
Раздел I Условия за разполагане на електронни съобщителни мрежи в сгради
Раздел II Точка за достъп
 
Глава пета
МАРКИРОВКА НА КАБЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
 
Глава шеста
ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ВЪРХУ ИЛИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕНЕРГИЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА. ПРЕМАХВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
 
Глава седма ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО И СЪВМЕСТНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА. ДЕМОНТАЖ
 
Допълнителна разпоредба
 
Заключителна разпоредба
 
 
Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнЯване на строителен надзор
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТА, КАНДИДАТСТВАЩ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
Глава трета
ОРГАНИ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ
 
Глава четвърта
СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО
 
Преходни и заключителни разпоредби