Наредба 01№1 за организиране на движението по пътищата

Код на продукта:  
19.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

190607 Наредба 01№1 за организиране на движението по пътищата
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
 Раздел I Проектиране
 Раздел II Съгласуване и одобряване Допълнителна разпоредба ЗаклюЧителни разпоредби
 
 
Наредба 01№2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Раздел I Основни изисквания
 Раздел II Технически изисквания
 
Глава втора
 ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА
 Раздел I Надлъжна пътна маркировка
 Раздел II Напречна пътна маркировка
 Раздел III Други видове маркировка
 
Глава трета
 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА
 Раздел I Път в прав участък
 Раздел II Допълнителни пътни ленти
 Раздел III Промяна броя на лентите
 Раздел IV Изпъкнала вертикална крива
 Раздел V Хоризонтална крива
 Раздел VI Шлюзове
 Раздел VII Препятствия, острови и др.
Раздел VIII Кръстовища
 Раздел IX Специални площи
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Надлъжна пътна маркировка
 Приложение №2 Единична непрекъсната линия
 Приложение №3 Размери на единична прекъсната линия
 Приложение №4 Разстояние за видимост (М)
Приложение №5 Надлъжна пътна маркировка
 Приложение №6 Размери на предупредителната линия
 Приложение №7 Участък с предупредителна линия
 Приложение №8 Размери на заустваща и шлюзова линия
 Приложение №9, №10 Напречна пътна маркировка
 Приложение №11 Пътна маркировка “Стрелка” - М10
Приложение №11а Пътна маркировка “Стрелка” - М10а
 Приложение №12 Стрелки предварително указване - М11
Приложение №13 Стрелки за насочване - М12
Приложение №14 Подреждане при паркиране - М13
Приложение №15 Начупена линия - М14
Приложение №16 Коси успоредни линии - М15
Приложение №17 Успоредни бели и черни линии - М16
Приложение №18 Изкуствени неравности - М17
Приложение №19, №20, №21, №22 Символи, букви и цифри - М18
Приложение №23 Направляващи линии в кръстовище
 Приложение №23а Напречна оптична маркировка - М19
Приложение №23б Напречна шумна маркировка - М20
Приложение №23в Разстояние между оптични маркировки
 Приложение №24 Размери на паркоместата
 Приложение №26 Двулентов двупосочен път
 Приложение №28 Път с повече от три пътни ленти
 Приложение №29 Път с четири и повече пътни ленти
 Приложение №30 Промяна посоката на движение
 Приложение №31 Допълнителни и специализирани ленти
 Приложение №32 Пътна маркировка на кръстовище
 Приложение №33 Стеснен пътен участък
 Приложение №34 Вертикална крива без видимост
 Приложение №35 Вертикална крива с видимост
 Приложение №37 Хоризонтална крива с видимост
 Приложение №38 Двулентов двупосочен път в крива
 Приложение №39 Хоризонтална крива без видимост
 Приложение №40 ` Ленти за забавяне и ускоряване
 Приложение №41 Постоянни препятствия и острови
 Приложение №42 Пътна маркировка на кръстовище
 Приложение №43 Площи със специално предназначение
 
 
Наредба 01№17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ
 
Глава трета
 ВИДОВЕ СВЕТОФАРИ
 Раздел I Видове пътни светофари
 Раздел II Пътни светофари на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя
 Раздел III Пътни светофари за забраняване и разрешаване на пътните превозни средства да навлизат по пътна лента
 Раздел IV Пътен светофар за железопътен прелез
 Раздел V Редовни линии за обществен превоз на пътници
 Раздел VI Светофар за пешеходците
 
Глава четвърта
 КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ
 
Глава пета
 ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ЗА СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ
 
Глава шеста
 УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТЛИННИТЕ СИГНАЛИ
 
Глава седма
 ПОСТАВЯНЕ НА ПЪТНИ СВЕТОФАРИ
 
Глава осма
 ПРОЕКТИРАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ
 
Глава девета
 ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ
 
Глава десета
 КОНТРОЛ И САНКЦИИ (отм.)
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Светофарни секции на пътни светофари
 Приложение №3 Разположение на светофарните секции
 Приложение №4 Светещи полета с форма на стрелка
 Приложение №5 Светофар с допълнителна секция
 Приложение №6 Регулиране движението на велосипедисти
 Приложение №7 Времетраене на светлинния сигнал
 Приложение №8 Светлинен указател на скоростта
 Приложение №9 Забраняване и разрешаване навлизане по пътна лента
 Приложение №10 Железопътен прелез
 Приложение №11 Редовни линии за обществен превоз
 Приложение №12 Пътен светофар за пешеходците
 Приложение №13 Сенник на светофарна секция
 Приложение №14 Контрастен екран
 Приложение №15 Поставяне на пътен светофар
 Приложение №16 Поставяне на допълнителен светофар
 Приложение №17 Допълнителни средства
 Приложение №18 Светофар за забрана/разрешаване
 Приложение №19 Редовни линии за обществен превоз
 Приложение №20 Пътни светофари за пешеходците
 Приложение №21 Разстояния от настилката
 Приложение №22 Разстояния от стоп-линията
 Приложение №23 Разстояние от пешеходната пътека
 Приложение №24 Програмите за светофарната уредба
 Приложение №25 Примерен ред за превключване
 Приложение №26 Примерна циклограма
 Приложение №27 Примерни планове на фазите
 Приложение №28 Методика за определяне на междинните времена, преходните интервали,  разрешителните сигнали и цикъла
 Приложение №29 BUS-лентата в кръстовище
 Приложение №30 Нерелсовите ППС пред спирката на трамвая
 
 
Наредба 01№18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Раздел I Основни изисквания
 Раздел II Технически изисквания
 
Глава втора
 ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава трета
 ИЗПОЛЗВАНЕ
 Раздел I Предупредителни знаци, група А
 Раздел II Знаци за предимство, група Б
 Раздел III Знаци за забрана, група В
 Раздел IV Задължителни знаци, група Г
 Раздел V Специални, група Д
 Раздел VI Допълнителни знаци, група Е
 Раздел VII Направления, обекти, група Ж
 Раздел VIII Допълнителни табели, група Т
 
Глава четвърта
 ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Предупредителни пътни знаци - група А
 Приложение №2 Пътни знаци за предимство - група Б
 Приложение №3 Пътни знаци за забрана - група В
 Приложение №4 Задължителни пътни знаци - група Г
 Приложение №5 Специални пътни знаци - група Д
 Приложение №6 Допълнителни пътни знаци - група Е
 Приложение №7 Направления, обекти и други - група Ж
 Приложение №8 Допълнителни табели - група Т
 Приложение №9 Символи за превозни средства
 Приложение №10 Характеристики за видимост
 Приложение №10а, №10б Цветова зона по CIE
Приложение №11 Участъци с концентрация на ПТП
 Приложение №12 Разположение на пътните знаци
 Приложение №13 Разстояние за видимост
 Приложение №14 Скорост на страничния вятър, А37
Приложение №15 Пътен участък с надлъжен наклон, В25
Приложение №16 Минимални разстояния за знак В26
Приложение №16а Пътеуказателни табели
 Приложение №17 Други средства за сигнализиране
 Приложение №18 Направляващи стълбчета С1
Приложение №19 Табели с направляваща стрелка С7
Приложение №20 Разстояния между светлоотразителите С14 Цитирани нормативни документи