НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Код на продукта:  
8.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
Сборникът съдържа: Основни положения, натоварвания и въздействия

Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн. ДВ, бр. 92/2004 г., попр. ДВ, бр. 98/2004 г., изм. ДВ, бр. 33/2005 г.

С наредбата се определят основните положения за проектиране на строителните конструкции и на фундаментите и земната основа на строежите (сградите и съоръженията), както и методите за определяне на въздействията върху тях.

Проектирането на конструкции от различни материали и на конструкции, предназначени за строежи, като атомни и други централи, хидротехнически и транспортни съоръжения, силози и резервоари, високи комини, мачти, кули и др., както и определянето на въздействията върху тях се извършват при условията и по реда на тази наредба и на изискванията на специфичните нормативни актове.

Наредбата се прилага за проектиране на конструкции на нови строежи, както и при реконструкции, преустройства, основни ремонти или смяна на предназначението на строежите.


  • Издателство: СЕК