НАРЕДБА № РД-02-20-2 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА

Код на продукта:  
26.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

НАРЕДБА №РД-02-20-2 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА

 ЧАСТ ПЪРВА
 ТРАСЕ НА ПЪТЯ

 Глава първа
 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Раздел I Общи изисквания. Основни характеристики

 Раздел II Меродавни скорости

 Раздел III Безопасност на движението

 Раздел IV Опазване на околната среда

 Глава втора
 ПРОЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТЯ

 Раздел I Общи изисквания

 Раздел II Ситуация

 Раздел III Надлъжен профил

 Раздел IV Напречни наклони и уширения

 Раздел V Серпентини

 Раздел VI Видимост

 Глава трета
 ПРОСТРАНСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

 ЧАСТ ВТОРА
 ПЪТНО ПЛАТНО

 Глава четвърта
 ПЪТНО ПЛАТНО

 Раздел I Общи изисквания

 Раздел II Елементи на пътното платно

 Раздел III Габарити

 Глава пета
 ТИПОВЕ ПЪТНИ ПЛАТНА

 Раздел I Пътни платна в открит участък

 Раздел II Пътно платно при съоръжение

 Раздел III Допълнителна лента при големи надлъжни наклони

 Раздел IV Напречен наклон на пътното платно

 Глава шеста
 ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 Глава седма
 ПЕШЕХОДНИ И ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ

 Глава осма
 АВТОБУСНИ СПИРКИ

 Глава девета
 ПЛОЩАДКИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ И РАЗМИНАВАНЕ

 Глава десета
 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИЕТОТО ПЪТНО ПЛАТНО

 Глава единадесета
 НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА ПЪТЯ

 Глава дванадесета
 ПРЕСИЧАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ НА ДРУГИ КОМУНИКАЦИИ

 Раздел I Железопътни линии

 Раздел II Подземни и надземни проводи

 ЧАСТ ТРЕТА
 КРЪСТОВИЩА И ПЪТНИ ВЪЗЛИ

 Глава тринадесета
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Глава четиринадесета
 КРЪСТОВИЩА

 Глава петнадесета
 ПЪТНИ ВЪЗЛИ НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ НИВА

 ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
 ЗЕМНО ТЯЛО

 Глава шестнадесета
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Глава седемнадесета
 РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА В ЗОНАТА НА ЗЕМНОТО ТЯЛО

 Глава осемнадесета
 КЛАСИФИКАЦИЯ И ПОДБОР НА ПОЧВИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО

 Глава деветнадесета
 ПЛЪТНОСТ НА ПОЧВИТЕ, ВГРАЖДАНИ В ЗЕМНОТО ТЯЛО

 Глава двадесета
 НАКЛОНИ НА ОТКОСИ НА НАСИПИ

 Глава двадесет и първа
 НАКЛОНИ НА ОТКОСИ НА ИЗКОП

 Глава двадесет и втора
 ОТЧИТАНЕ НА СЕИЗМИЧНИТЕ СИЛИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТКОСИТЕ НА НАСИПИ И ИЗКОПИ


 Глава двадесет и трета
 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЯГАНЕТО И КОНСОЛИДАЦИЯТА НА НАСИПА

 Глава двадесет и четвърта
 ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ОСНОВАТА НА НАСИПА

 Глава двадесет и пета
 НОРМАТИВНИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ЗЕМНО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЧВИТЕ

 Глава двадесет и шеста
 УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИ

 Глава двадесет и седма
 ОТВОДНЯВАНЕ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение №1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА V85 И VПФ

 Приложение №2 ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

 Приложение №3 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ РАДИУСИ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ КРИВИ

 Приложение №4 ГЕОМЕТРИЯ НА КЛОТОИДАТА

 Приложение №5 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ПОДРОБНИТЕ ТОЧКИ НА ВЕРТИКАЛНИ КРИВИ (ИЗПЪКНАЛИ И ВДЛЪБНАТИ)

Приложение №6 ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ РАДИУСИТЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ КРИВИ И РАЗСТОЯНИЕТО ЗА ВИДИМОСТ ПРИ СПИРАНЕ ПРЕД ПРЕПЯТСТВИЕ

 Приложение №7 ПРЕОФОРМЯНЕ НА ПЪТНАТА ПОВЪРХНОСТ ПО ДЪЛЖИНАТА НА ПРЕХОДНАТА КРИВА

 Приложение №8 ОФОРМЯНЕ РЪБА НА НАСТИЛКАТА ПРИ РАЗШИРЕНИЕ ИЛИ УШИРЕНИЕ НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

 Приложение №9 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЯТА ЗА ВИДИМОСТ

 Приложение №10 ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНАТА ВИДИМОСТ В ХОРИЗОНТАЛНИ
 И ВЕРТИКАЛНИ КРИВИ
 Приложение №11 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИЕТОТО ПЪТНО ПЛАТНО

 Приложение №12 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРИ ГОЛЕМИ НАДЛЪЖНИ НАКЛОНИ

 Приложение №13 ФОРМА И РАЗМЕРИ НА КАПКОВИДНИЯ ОСТРОВ

 Приложение №14 ТРАНСПОРТНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ВЪЗЛИ НА НИВО БЕЗ СВЕТОФАРИ

 Приложение №15 СИМВОЛИ И ОЗНАЧЕНИЯ

 Приложение №16 Метод за определяне на границата на протичане на почви

 Приложение №17 Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви

 Приложение №18 Метод за определяне на зависимостта между водното съдържание и плътността на почви при използване на трамбовка с маса 4,54 kg, падаща от височина 457 мм

 Приложение №19 Метод за определяне на калифорнийския показател за носимоспособността на почвата (CBR)

Приложение №20 Оразмеряване на наклоните на откосите на насип по метода с използване на таблични данни и по метода с използване на номограми

 Приложение №21 Определяне на нормативните и изчислителните стойности на земно-механичните показатели на почвите

 Приложение №22 Оразмеряване на елементите на укрепването на откоси с геотекстилни продукти