НАРЕДБА № 4 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Код на продукта:  
11.90 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК

(Обн., ДВ, бр. 53/28.06.2005 г.; попр., ДВ, бр.56/2005г.)
С тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкция на съществуващи сградни водопроводни и канализационни инсталации в жилищни, обществено-обслужващи, производствени, селскостопански, курортни и вилни сгради и в сгради със смесено предназначение.


  • Издателство: СЕК