НАРЕДБА № 15 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ - ОВ

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
 

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съо-ръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - последно изменение ДВ, бр.6/2016 г.

С наредбата се определят техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и стопански нужди, които образуват топлоснабдителната система (ТСС).

В приложенията на наредбата са включени и методиките за изчисляване.


  • Издателство: СЕК