Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

1805 Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България въведение
 
ЧАСТ 1. ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНАТА ОПАСНОСТ (SEISMIC HAZARD ASSESSMENT)
 1.1. Входни данни
1.1.1. Идентификация на сеизмогенни структури по геофизични данни
1.1.2. Съвременни движения на земната кора
1.1.З. Сеизмологична база данни и хомогенизиран деклъстеризиран каталог
1.2. Създаване на сеизмотектонски модел
1.3. Генериране на модел на сеизмичните източници (идеализация на сеизмотектонския модел)
1.4. Дефиниране параметрите на сеизмичните източници
1.5. Избор на релации за затихване на земните движения
1.6. Моделиране на неточностите в сеизмичния вход (логическо дърво)
1.7. Вероятностна оценка на сеизмичната опасност (Probabilistic Seismic Hazard Assessment)
 1.8. Детерминистична оценка на сеизмичната опасност (deterministic Seismic Hazard Assessment)
 
ЧАСТ 2. ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНАТА УЯЗВИМОСТ
2.1. Сграден фонд
2.1.1. Входни данни за сгради
2.1.2. Класификация на сградния фонд в зависимост от типа на конструктивната система, годината на проектиране/построяване, етажността и предназначението
2.1.3. Нива на повреди и разрушения в конструкциите на сградите
2.1.4. Оценка на уязвимостта на сградния фонд
2.1.5. Алгоритъм на методиката за оценка на сеизмичната уязвимост
2.2. Техническа инфраструктура
2.2.1. Транспортна инфраструктура
2.2.2. Техническа инфраструктура за питейна и отпадъчна вода
2.2.3. Техническа инфраструктура за газоснабдяване
2.2.4. Техническа инфраструктура за електроснабдяване
 
ЧАСТ 3. ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК
3.1. Сеизмичен риск за сградния фонд
3.1.1. Оценка на директните повреди и разрушения на сградния фонд
3.1.2. Оценка на жертвите и ранените
3.1.3. Оценка на икономическите загуби вследствие на директните физически повреди и разрушения
3.2. Сеизмичен риск за техническата инфраструктура
3.2.1. Оценка на директните повреди и разрушенията на транспортната инфраструктура
3.2.2. Оценка на директните повреди и разрушения на техническата инфраструктура - комунални системи (питейна и отпадъчна вода, газоснабдяване, електроснабдяване)
 
ЧАСТ 4. КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК
4.1. Структура и съдържание на специализирана единна геобаза данни
4.2. Интегриране и трансформиране на пространствени данни
4.3. Разработване на метаданни
4.4. Съставяне на карти на сеизмичния риск
4.5. Дизайн на картите на сеизмичния риск
4.6. Изходни пространствени данни