Клас на бетона - Контрол и оценка

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: П.Кузманов
Издателство: Техника
Издадена: 2011г.
Корици: твърди

В книгата е направен анализ на съществуващите нормативни документи в областта на производството на бетона и контрола на якостните му свойства. Установени са значителни несъответствия между предписаните от тях доверителни граници за якостта на натиск и тези, допустими съгласно теорията на вероятностите и математическата статистика. Въз основа на това авторът предлага свой критерий, чрез който се елиминират всички недостатъци на съществуващите досега критерии.

В книгата са предложени редица последователни практически стъпки, с които производството на бетона да се управлява така, че да бъде гарантиран класът на бетона и да бъде минимизирана себестойността му. За целта е препоръчана методика за установяване по експериментален път на няколко функции, от които да се отчитат ( или изчисляват ) количествата на необходимите материали за определен клас на бетона. Предложена е възможност за избор на стойност за средноквадратичното отклонение, въз основа на многобройни практически наблюдения върху неговото поведение. Посочени са и няколко характерни примера от практиката, които илюстрират пропуснатите възможности за управление на производството на бетона и последствията от това.

Книгата е предназначена предимно за производителите на бетон и за изпълнителите на бетонови и стоманобетонови съоръжения и конструкции. Производителите на добавъчни материали за бетон ще намерят в нея решение на проблемите, свързани със зърнометрията на тези материали. Книгата ще бъде в услуга на специалистите, които изпълняват технически надзор в строителството. Тя ще бъде полезна за студентите и преподавателите във висшите учебни заведения и професионалните гимназии по строителство. Тя ще бъде полезна също така и за работещите специалисти в строителните лаборатории.