Инженерна геодезия - част 1. Книга 3/3.1

Код на продукта:  
50.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване.
Планове на изградените комплексни обекти
Автор: Георги Милев, Иво Милев Издателство: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Издадена: 2020 г.
Корици: твърди
 Формат А4, 520 стр.

~В книга 3, на част 1. Инженерна геодезия от Приложна геодезия, са разгледани същността, задачите и ролята на Инженерната геодезия при проектирането, трасирането, изграждането и експлоатацията на конкретни типове инженерни обекти – линейни
обекти, сгради, съоръжения, и монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти и др.Изложени са особеностите в геодезическите работи при проектирането и строителството на линейни обекти (пътища, жп линии, магистрални тръбопроводи и др.) и съоръженията по тях (мостове, тунели, така и на метрополитени и др.), както и геодезическите работи,
свързани с методите, технологиите, трасирането и контролните измервания през време на строителството и монтажа на сгради, съоръжения (язовири, спортни, с гражданско предназначение, високи съоръжения и др.) и машини с различно предназначение, изграждани самостоятелно или в комплекси от инженерни обекти.
По-нататък е представено съставянето на плановете на изградените обекти и кадастъра на комуникациите на комплекси от инженерни обекти и съответни информационни системи. При това за различните обекти
най-напред се дава кратка, специфична информация за
тяхната същност, изграждане, изисквания и нормативна
база и особености. Така наред с другото се използва
актуалната инженерна терминология и специалистите
говорят на един език по между си, още повече, че
третираните проблеми са интердисциплинарни. Структурата на книгата е оригинална. Изложението
е в съответствие с възприетият начин на изложение
в книги 1 и 2 на авторите, в съответствие с действащата
нормативна база и с възможностите, които предлагат
съвременните дигитални апарати, инструменти, системи
и технологии. Тя отразява в голяма степен вижданията,
дългогодишните изследвания, преподавателски опит,
участие в изграждането и изследване деформациите на
инженерни обекти, включително и на такива с оригинални
пространствени конструктивни решения, реализирани с
участие на авторите. Книгата е предназначена за специалистите
работещи по изграждането (проучване,
проектиране, строителство, монтаж) и експлоатацията на
различни инженерни обекти и комплекси от тях. Също за
НОВА КНИГА
преподавателите, студентите
от направление „Архитектура,
строителство и геодезия“ и за
практикуващите специалисти в
областта на Инженерната геодезия.
Препоръчително е ползването да
бъде заедно с книга 1 и книга 2.
Рецензенти:
1. чл.-кор. проф. д. а. н. д-р арх.
Атанас Ковачев, доц. д-р инж.
Венета Коцева
2. Доц. д-р инж. Тодор Костадинов
3. Д-р инж. Иван Калчев Иванов
ISBN 978-619-90732-4-7
978-619-90732-5-4 за pdf
Издания на книгата
Книгата „Изграждане на линейни
обекти, сгради, съоръжения и
монтаж на технологично оборудване.
Планове на изградените комплексни
обекти“ е част от проекта „Приложна
геодезия“ на авторите, състоящ се от
три части
1. Инженерна геодезия,
2. Приложение на Геодезията в
науките за Земята 3. Не инженерни и природонаучни аспекти на приложение на Геодезията. Трите заедно третират
всестранното приложение на
Геодезията. Книгата всъщност е
книга 3 на 1. Инженерна геодезия,
която е подготвена за печат под
формата на три книги:
1. Основи, системи и технологии в
Инженерната геодезия;
2. Проектиране и приложение на
устройствените и на генералните
планове;
3. Изграждане на линейни обекти,
на сгради, съоръжения, монтаж на
технологично оборудване. Планове
на изградените комплексни обекти.


  • Издателство: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България