Географски информационни системи

Код на продукта:  
10.10 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Юлин Тепелиев, Венцеслав Димитров, Стефан Рашков
Издателство: Изд. къща ЛТУ
Издадена: 2016г.
Корици: меки

Географски информационни системиЮлинТепелиев, Венцеслав Димитров, Стефан РашковУчебникът е предназначен главно за студентите от Лесотехническия университет –София, от специалностите, в чиито учебни планове фигурира дисциплината “Географски информационни системи”. Последователно са разгледани всички основни компоненти на ГИС и свързаните с тях технологии –хардуер, софтуер, процедури, персонал и приложения, при това в историческото им развитие до наши дни. Разгледани са концепциите за база данни, видовете данни в ГИС, моделите за структуриране на векторни и растерни данни, картографските проекции и координатните системи, използвани в ГИС. На базата на обширен литературен обзор, включващ над 100литературни източника, от които 93 на английски език, са дадени редица определения, съпроводени със съответните пояснения и анализ. Използваните чуждици в учебника са широко възприети и употребявани от специалиститеи потребителите на ГИС в България. Същевременно за много термини са намерени подходящи според авторите български еквиваленти или те са преведени за първи път в официалната техническа литература на български, като в скоби са даде-ни и оригиналните им съответствия на английски. Учебникът е богато илюстриран със 120 фигури (чертежи, снимки, таблици), като е предпочетен черно-белият печат.В последната глава е поставено по-голямо ударение върху приложенията на ГИС в дисцип-лините, изучавани в университета, и най-новите тенденции в развитието им. Затова учебникът може да се използва и от студенти в други висши учебни заведения, чиито учебни планове включват дисциплината “Географски информационни системи”. Като лекционен курс той осигурява общата теоретична основа, върху която могат да се надграждат многобройни практически приложения по време на упражненията.


  • Издателство: Изд. къща ЛТУ