Фундиране - плоско, пилотно. Норми за проектиране

Код на продукта:  
10.60 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
НАРЕДБА № 1 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛОСКО ФУНДИРАНЕ ... 3

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 6


НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛОСКО ФУНДИРАНЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 7

Раздел I
Област на приложение ... 7

Раздел II
Основни изисквания ... 8

Раздел III
Категоризация на сградите, съоръженията и почвите ... 9

Раздел IV
Означения на ползвани в нормите величини ... 11

Глава втора
ПРОУЧВАНИЯ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ... 11

Раздел I
Класификация на почвите ... 11

Раздел II
Методи за изследване ... 13

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО ... 17

Раздел I
Основни положения ... 17

Раздел II
Дълбочина на фундиране ... 21

Раздел III
Оразмеряване на основната плоскост на фундаментите ... 22

Раздел IV
Почвени и повърхностни води ... 25

Глава четвърта
НОСЕЩА СПОСОБНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ФУНДАМЕНТИТЕ И ЗЕМНАТА ОСНОВА ... 27

Раздел I
Носеща способност на земната основа ... 27

Раздел II
Обща устойчивост на земната основа и фундаментите ... 32

Глава пета
ДЕФОРМАЦИИ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ... 34

Раздел I
Изчислителни проверки ... 34

Раздел II
Технически решения за намаляване на влиянието на деформациите ... 36

Глава шеста
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОСОБЕНИ (СТРУКТУРНОНЕУСТОЙЧИВИ) ПОЧВИ ... 39

Раздел I
Пропадъчни почви ... 39

Раздел II
Насипни почви ... 44

Раздел III
Набъбващи почви ... 45

Раздел IV
Засолени почви ... 47

Глава седма
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ ... 48

Глава осма
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАКЛОНЕНИ ТЕРЕНИ ... 51

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Означения на ползвани в нормите величини ... 54

2. Якостни и деформационни характеристики на почвите ... 57

3. Натоварвания на земната основа ... 59

4. Изчисляване на преместванията на фундаментите ... 64

5. Гранично-допустими премествания на фундаментите ... 75

6. Списък на действащата техническа нормативна уредба (норми и стандарти), свързана с плоското фундиране ... 78
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 81

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ... 83

Глава трета
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЕТО ... 85

Глава четвърта
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПИЛОТИТЕ ПО НОСЕЩА СПОСОБНОСТ ... 88

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 88

Раздел II
СТОЯЩИ ПИЛОТИ ... 90

Раздел III
ВИСЯЩИ ЗАБИВНИ ПИЛОТИ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ... 91

Раздел IV
ВИСЯЩИ ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ (СОНДАЖНИ, НАБИВНИ) И ТРЪБНИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПИЛОТИ ... 97

Раздел V
ВЗЕМАНЕ ПРЕДВИД НА ОТРИЦАТЕЛНОТО ТРИЕНЕ ПО ОКОЛНАТА ПОВЪРХНИНА НА ВИСЯЩИТЕ ПИЛОТИ ... 100

Раздел VI
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИТЕ ПО РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЛЕВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ... 101

Раздел VII
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЛЯГАНЕТО НА ПИЛОТНИТЕ ФУНДАМЕНТИ ... 104

Глава пета
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНИТЕ ФУНДАМЕНТИ ... 106

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 106

Раздел II
ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ В ПРОПАДЪЧНИ ПОЧВИ ... 110

Раздел III
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ В СЕИЗМИЧНИ РАЙОНИ ... 110

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Изчисляване на единичния пилот за вертикални и хоризонтални сили и моменти ... 112

2. Видове пилоти ... 120

3. Обичайни вертикални натоварвания на стоящи пилоти ... 123


  • Издателство: Блестящ факел