Енергийна ефективност на сградите, техните системи и инсталации

Код на продукта:  
24.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Александър Димитров
ВТУ "Тодор Каблешков"
Издадена: 2008 г.
Корици: меки
 

Книгата от доц.д-р инж. Александър Димитров е ориентирана към студенти, обучаващи се по бакалавърски и магистърски програми и млади специалисти в областта на строителното проектиране паспортизиране, експлоатация на сградите (сграден мениджмънт), сградни оценители (в т.ч. одитори), както и проектанти на енергоконсумиращи сградни инсталации, и собственици на сгради.
В книгата детайлно е описана енергийната система в сградите и нейните съставни компоненти. Неизбежна част от изложението се е оказало описанието на природата и механизмите на енергийните взаимодействия в сградите, определянето на значимите фактори в тези взаимодействия, посочването на критерии за ефективно използване на енергийните ресурси и очертаването на ефективни инженерни мерки за подобряване използването на тези ресурси в строителното проектиране и експлоатация на сградите. Предложена е оригинална схема за оценка на енергийна ефективност за сградата, нейните системи и голяма част от енергоконсумиращите уреди в сградните инсталации.
Основната идея, следвана в изложението е да се обоснове, систематизира и мотивира подходящо поведение на потребителите на енергия, т. нар. ”потребителски енергиен мениджмънт” (чрез прилагане на “успешни” потребителски стратегии). За това е възприето да се проследи причинно-следствената нишка: необходимостта от използване на енергия, определяне на критерии за оценка на ефектността на използването ù, анализ на “тесните” места в сградните енергийни системи и набелязване на средства за подобряването на енергийната ефективност.
В областта на сградната енергетика обаче, у нас и в ЕС все още не съществуват общоприети енергийни еталони и скала за оценяване на енергийната ефективност на сградите и техните системи (съществуващата номенклатура от енергийни еталони се нуждае от разширяване и актуализиране). От тази гледна точка, представената книга е първи обобщен и систематизиран опит за прилагане на комплексен подход за създаване на методика за оценка на ефективността на Сградната енергийна система, състояща се от Енергиен център, Енерго-консумиращи подсистеми, Сградна обвивка и Система за автоматично регулиране и мониторинг.
Нов момент за нашата строително-инженерна литература са развитите концепции в настоящата книга за сградите с положителен енергиен баланс - EPH (EnergyPlusHouse) (т.5) и компютъризирания енергиен мениджмънт (т.6) в рамките на Общосградната система за регулиране и мониторинг. Във втората част на книгата ще бъдат описани основните инженерни методи за подобряване на енергийната ефективност на сградите, систематизирани в четири потребителски енергийни стратегии.

Доцент д-р Александър Димитров е инженер по топлотехника и доцент по Топло-газоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. Той е професионален лектор в областта на топлотехника, енергетика и енергийната ефективност в сградите с повече от тридесет годишен стаж. Преподавал е в три университета по различни дисциплини, като е написал няколко книги и учебници в своята научна област, в това число и монография на тема ”Енергийна ефективност на сградите, техните системи и инсталации”. Преподавал е в курсовете за обследване на енергийната ефективност в сградите към АЕЕ. Има девет годишен опит в областта на експерименталната аеродинамика и над петнадесет годишен опит в инженерните системи на сградите (получил е докторска степен в тази област и има повече от 70 научни статии). Работил е по повече от 44 изследователски и проектантски договора-проекта (за 25 от тях е научен ръководител). Той има значителен опит в моделирането на топлообмена и проектирането на HVAC системи, като е участвал в повече от 10 проектантски екипа. Проектирал е както отоплителни централи, магистрални тръбопроводи така и вътрешни инсталации, в т.ч. отоплителни, вентилационни и климатични системи. Участвал е изследвания на сгради с нулево енергийно потребление. Има опит в областта на инвеститорския контрол и контролен инженер на строителна документация. Член е ASHRAE и публикува резултатите от свойте изследвания в престижни наши и чужди списания.