ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Код на продукта:  
16.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


230506 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 
Част първа
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ
 
Глава трета
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ
Раздел I Общи изисквания към устройството на териториите
Раздел II Урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти
Раздел III Видове застрояване, параметри на застрояване
Раздел IV Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване
Раздел V Отклонения от правилата и нормативите за застрояване
Раздел VI Сгради на основното застрояване. Изисквания към жилищните сгради и жилищата
Раздел VII Допълващо застрояване, огради
Раздел VIII Временни строежи
Раздел IX Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане
Раздел X Застрояване в неурегулирани територии
Раздел XI Устройство на озеленени и залесени площи
 
Глава четвърта
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура
Раздел II Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Раздел III Пътища, улици и транспортни мрежи и съоръжения
Раздел IV Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения
Раздел V Енергоснабдителни мрежи и съоръжения
Раздел VI Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Раздел VII Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси
Раздел VIII Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци
Раздел IX Газоснабдяване
 
Част втора
УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 
Глава пета
КОНЦЕПЦИИ И СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
 
Глава шеста
УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Раздел I Общи положения
Раздел II Общи устройствени планове
Раздел III Подробни устройствени планове
 
Глава седма СЪЗДАВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ
Раздел I Информационна и техническа основа на устройствените планове
Раздел II (отм.)
Раздел III Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
Раздел IV Условия и ред за изменение на устройствените планове
 
Глава осма
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Раздел I Инвестиционно проучване и проектиране
Раздел II Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти
Раздел III Разрешаване на строителството
 
Част трета
СТРОИТЕЛСТВО
Глава девета
НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Раздел I Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
Раздел II Участници в строителството и взаимоотношенията между тях
Раздел III Изисквания към строежите
 
Глава десета
ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
 
Глава единадесета
ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 
Част четвърта
РЕЖИМ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА. ОТЧУЖДАВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
 
Глава дванадесета
УЧРЕДЯВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ
 
Глава тринадесета
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА. ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП. ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
Раздел I Временни пътища
Раздел II Преминаване през чужди поземлени имоти. Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти
Раздел III Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
 
Глава четиринадесета
СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА
 
Глава петнадесета
ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА НА ПЪРВИ КУПУВАЧ
 
Глава шестнадесета
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ И ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 
Глава седемнадесета
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ
Раздел I Условия за принудително отчуждаване и обезщетяване
Раздел II Обезщетяване при други случаи
 
Глава осемнадесета (отм.)
 
Част пета
КОНТРОЛ ВЪРХУ УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА
 
Глава деветнадесета
ОСПОРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 
Глава двадесета
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО
 
Глава двадесет и първа
НЕДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО
 
Глава двадесет и втора
ТЕХНИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 
Глава двадесет и трета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни разпоредби
Заключителни разпоредби