Строителен обзор - бр. 5-6/2023 г. (Наредба № РД-02-20-1 за изпълнение на стом. конструкции)

Код на продукта:  
16.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Строителен обзор - брой 5-6/2023 г.

 

В брой 5 - 6 /2023 г. на сп. Строителен обзор:

Актуална тема
Строителният сектор в очакване на инициативи и инвестиции

Статистически помощник

 • Изменение на цените на СМР. Общи индекси на потребителските цени
 • Средна месечна работна заплата
 • Наети лица по трудово и служебно правоотношение
 • Издадени разрешителни за строеж; Въведени в експлоатация жилища; Започнато строителство на нови жилищни сгради
 • Сравнителни таблици за промените на цените на строителните материали и СМР към м. април
 • 2006 - 2022 - промени на цените - общо за СМР, по видове строителство, в проценти
 • Цени на хонорари за проектиране, надзор и инвеститорски контрол на сгради

  Актуална информация

  • Информация от ГИТ
  • Писмо на КИИП относно методиката за проектантските услуги

  Цени и ценообразуване
  Ценообразуване на подови настилки