Списък на действащата към 1.I.2023 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


2301 Списък на действащата към 1.I.2023 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството
 
I. Регионално развитие
II. Собственост. Kонцесии
III. Обществени поръчки
IV. Геодезия, картография и кадастър
V. Устройство на територията
VI. Строителен процес. Правоспособност в проектирането и строителството
VII. Жилищни и общественообслужващи сгради
VIII. Производствени сгради и съоръжения
IX. Строителни конструкции
X. Пожарна и взривна безопасност
XI. Санитарно-хигиенни и здравни изисквания
XII. Околна среда и отпадъци
XIII. Защита от шум. Изолации в строителството
XIV. Енергийна ефективност
XV. Топло-, електро- и газоснабдяване
XVI. Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
XVII. Транспортна инфраструктура
XVIII. Геозащита
XIX. Водни ресурси, обекти, системи и съоръжения. водоползване
XX. Здравословни и безопасни условия на труд
XXI. Безопасна експлоатация и технически надзор
XXII. Технически изисквания към продуктите, свързани със строителството, и оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях