Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци

Код на продукта:  
8.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Отчетната книга за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци (с изключение на депониране) е Приложение № 4 и е съобразена с последните изисквания на Наредба № 1/2014 на МОСВ.

Забележка: Книгата задължително се прошнурова и номерира. Заверява се преди започване на дейността от компетентен орган/РИОСВ и се води за всяко съоръжение/инсталация/площадка, в което се третират отпадъци.

Формат: 20/29 см, 50 стр., мека корица, 100 стр.