Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци

Код на продукта:  
8.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Отчетната книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци е Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 1/2014 на МОСВ.

Забележка: Книгата задължително се прошнурова и номерира. Заверява се преди започване на дейността от компетентен орган/РИОСВ и се води за всяка площадка по кодове и за всеки код поотделно (чл. 8 и 9 от Наредба № 1)

Формат: 20/29 см, мека корица, 100 стр.