Наредба 23№РД-02-20-1 за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


2309 Наредба 23№РД-02-20-1 за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти
 
Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Част втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ И ЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Глава първа
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ, СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕХАНИЗАЦИЯТА
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ
Глава трета
ИЗКОПНИ РАБОТИ. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗКОПИ
Глава четвърта
НАСИПНИ РАБОТИ. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСИПИ
Глава пета
ИЗМЕРВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ЗЕМНИ РАБОТИ
 
Част трета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНДИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА И НА ФУНДАМЕНТИ
Глава първа
ПЛОСКОСТНО ФУНДИРАНЕ
Глава втора
ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ
Глава трета
ФУНДИРАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ ПО МЕТОДА “ШЛИЦОВА СТЕНА”
Глава четвърта
ФУНДИРАНЕ ВЪРХУ МЕХАНИЧНО ЗАЗДРАВЕНА ЗЕМНА ОСНОВА ЧРЕЗ УПЛЪТНЯВАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА ЧАСТ ОТ ЗЕМНАТА ОСНОВА. ПОЧВЕНИ ПИЛОТИ.
Глава пета
ФУНДИРАНЕ ВЪРХУ ХИМИЧНО И ФИЗИКО-ХИМИЧНО ЗАЗДРАВЕНА ЗЕМНА ОСНОВА. ЦИМЕНТАЦИЯ, ГЛИНИЗАЦИЯ, СИЛИКАТИЗАЦИЯ И СМОЛИЗАЦИЯ
Глава шеста
ФУНДИРАНЕ ВЪРХУ ПРОПАДЪЧНИ ПОЧВИ
Глава седма
ПОНИЖАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ПРИ ФУНДИРАНЕ
Глава осма
УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ ЗА ФУНДИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАМРАЗЯВАНЕ
Глава девета
ШПУНТОВО УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ
Глава десета
ОПЪННИ ФУНДАМЕНТИ. АНКЕРИ. АНКЕРИРАНИ ФУНДАМЕНТИ
Глава единадесета
ФУНДИРАНЕ СЪС СПУСКАЕМИ КЛАДЕНЦИ И КЕСОНИ
 
Допълнителна разпоредба
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.4, ал.2 Списък с приложимите технически спецификации
Приложение №2 към чл.9, ал.1 и чл.11, ал.4 Категоризация на строителните почви, начин за определяне на физико-механичните им характеристики, в зависимост от приложимата система за проектиране на строителни конструкции
Приложение №3 към чл.16, ал.1 Технически параметри на временни автомобилни пътища
Приложение №4 към чл.17 Технически параметри на временни пътища за скрепери
Приложение №5 към чл.21, ал.1, т.2; чл.31, ал.1, т.3 и чл.34, ал.1, т.2 Дневник за извършени пробивно-взривни работи
Приложение №6 към чл.21,ал. 1, т.4; чл.29, ал.1, т.2; чл.55, ал.1, т.1, буква “д”; чл.61, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 Дневник за извършено водочерпене
Приложение 7 към чл.21, ал.1, т.5; чл.32, ал.1, т.1 и чл.55, ал.1, т.1, буква “а” Дневник за ползване на хидромониторните уредби При
ложение №8 към чл.21, ал.1, т.6 и чл.37, ал.3 Протокол за установяване на различията между проекта и инженерногеоложките проучвания на разкритата земна или скална основа при изграждане на земното съоръжение
Приложение №9 към чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1, т.1 Технически параметри за неукрепени изкопи
Приложение №10 към чл.26, ал.1 и ал.1 т.1 и т.2 Минимални технологично необходими широчини на траншейни изкопи
Приложение №11 към чл.27, т.2 и чл.28, ал.2 Допустимо недоизкопаване и прекопаване на изкопи
Приложение №12 към чл.33, ал.2, т.1 дневник на работите, извършени от плаваща машина за изкопни работи
Приложение №13 към чл.33, ал.2, т.3 и чл.55, ал.1, т.1, буква “в” Дневник за контролиране разположението, състоянието и действията с пулпопроводите
Приложение №14 към чл.33, ал.3, т.1 Технически параметри за извършване на земни работи с хидромеханизация
Приложение №15 към чл.34, ал.1, т.1 и чл.51, ал.2, т.2 Дневник за дейността по подготовката и изпълнението на строителни работи в зимни условия
Приложение №16 към чл.34, ал.2 Извършване на изкопи при зимни условия
Приложение №17 към чл.37, ал.2 и чл.42, ал.1 Изисквания към земната основа, височината и откосите на насипите
Приложение №18 към чл.38, ал.1, т.1; чл.68, т.6 и чл.70 Акт за приемане на отделни пластове при насипни работи
Приложение №19 към чл.38, ал.1, т.2; чл.65, т.5 и чл.68, т.6 Акт за установяване количествата и качеството на извършените работи, които подлежат на закриване или са свързани с изграждане на временни съоръжения
Приложение №20 към чл.38, ал.1, т.3 и чл.48, ал.1, т.3 Отчет за извършени периодични измервания и наблюдения с помощта на контролно-измервателни прибори и репери
Приложение №21 към чл.43, ал.1 и чл.50, т.3 и т.4 Изисквания при контрол на физико-механични характеристики на почвите при насипни работи
Приложение №22 към чл.48, ал.1, т.1 Дневник за извършени насипни работи под вода
Приложение №23 към чл.53, т.2 Допустими минимални скорости за движение на пулпове от земни почви в безнапорни тръби и открити канали
Приложение №24 към чл.55, ал.1, т.1, буква “г” Дневник за извършване на намивни работи
Приложение №25 към чл.56, т.2 и чл.68, т.6 Дневник за извършени скрити работи за усилване на почвата чрез влагане на геосинтетични материали
Приложение №26 към чл.57, т.2 и чл.68, т.6 Дневник за извършени скрити работи за химическа стабилизация на почвата
Приложение №27 към чл.65, т.5 Акт за установените групи почви, действителните коти и качеството на извършените изкопни работи
Приложение №28 към чл.70 Акт за установените групи почви, действителните коти, количеството и качеството на извършените насипни работи
Приложение №29 към чл.108, ал.1 Допустими отклонения от проектното положение на набивните пилоти и кухите пилоти в план
Приложение №30 към чл.108, ал.1 Допустимо отклонение от котата на главата на пилота
Приложение №31 към чл.198, ал.1 Отклонение на шпунтовия ред от проектното положение в план
Приложение №32 към чл.226, ал.5 Отклонения в размерите на положението на кладенците и кесоните