Наредба 22№РД-02-21-1 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2202 Наредба 22№РД-02-21-1 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56, АЛ.1 ОТ ЗУТ
 
Глава трета
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
 
Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
Цитирани нормативни документи
 
Приложение №1 към чл.4 констативен протокол за проверка на място по изпълнението на заповедта от органите на ДНСК
Приложение №2 към чл.6 протокол за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на преместваем обект
Приложение №3 към чл.13 протокол за установяване състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение
Приложение №4 към чл.16 протокол за установяване състоянието на преместваемия обект след приключване на принудителното изпълнение
Приложение №5 към чл.18, ал.2 протокол за извършените разходи по премахването на преместваем обект
 
 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
 
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора УВЕДОМЯВАНЕ, ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА, ОБХВАТ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
 
Глава трета ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
 
Глава четвърта ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ
 
Глава пета ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
 
Глава шеста НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА
 
Глава седма ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
Цитирани нормативни документи
 
Приложение №1 към чл.2, ал.1 Планове и програми, за които извършването на екологична оценка е задължително
Приложение №2 към чл.2, ал.2, т.1 Планове или програми, за които се преценява необходимостта от екологична оценка
Приложение №3 към чл.8, ал.1 УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма
Приложение №4 към чл.8а, ал.1 ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)
Приложение №5 към чл.23, ал.1 ИСКАНЕ за издаване на становище по екологична оценка (ЕО)
 
 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Раздел I Общи положения
Раздел II Уведомяване на компетентния орган и проверка за допустимост
Раздел III Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони
Раздел IV Оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Оценка на качеството на доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Провеждане на консултации с обществеността
Раздел V Издаване на решение по оценка за съвместимостта и контрол върху изпълнението
 
Глава трета
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Раздел I Общи положения
Раздел II Процедури по екологичната оценка
Раздел III Процедури по ОВОС
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
Цитирани нормативни документи
 
Приложение №1 към чл.2, ал.2 Контролен лист за процедурата по чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредбата за ОС)
Приложение №1 към чл.10, ал.1 Съдържание на уведомлението по чл.10, ал.1
Приложение №2 към чл.10, ал.2 Приложения към уведомлението по чл.10, ал.1
Приложение №4 към чл.16 Контролен лист за процедурата по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони