Наредба 22№РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Код на продукта:  
26.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


23020304 Наредба 22№РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
 
Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ. СКАЛА С КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел I Показатели на енергийни характеристики на сградите
Раздел II Енергийни характеристики на сгради и начини на изразяване. Интегриран подход към енергийното потребление на сградата
Раздел III Правила за изработване на скала на класовете на енергопотребление
Раздел IV Показатели за изразяване и постигане на съответствие с техническите изискванията за енергийна ефективност на сградите
 
Глава трета
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Раздел I Специфични изисквания към показатели за енергийните характеристики характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на елементите на конструкцията
Раздел II Специфични изисквания към показатели за енергийните характеристики които характеризират енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди
Раздел III Специфични изисквания към показатели за енергийни характеристики, свързани с енергопотреблението на системите за осветление и енергопотреблението на уредите потребяващи енергия
 
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допълнителни разпоредби
Преходни и заключителни разпоредби
Приложение №1 към чл.5
НАЦИОНАЛНА МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ
Част първа ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основни положения
2. Външни климатични условия
3. Потребна и първична енергия
Част втора ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБНАТА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ
1. Изчислителен метод за определяне на брутната потребна енергия
2. Годишна потребна енергия
3. Метод за изчисляване на потребната енергия
Част трета ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ И ЕМИСИИТЕ СО2 В РЕЗУЛТАТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СГРАДАТА
1. Претеглен общ енергиен баланс
2. Фактори на първичната енергия
3. Фактори на емисиите на парникови газове
4. Фактори на претегляне на изнасяната енергия
Част Четвърта ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ
1. Общо описание
2. Изчисляване на топлопренасянето през земната основа
3. Изчисляване на коефициентите на топлопреминаване
4. Изчисляване на стойността на топлинния поток на земната основа
5. Плоча върху земната основа с топлоизолация по периферията
6. Вентилация под подови плочи над въздушно пространство
7. Периодични коефициенти на топлопренасяне
Част пета ЗАСЕНЧВАНЕ ОТ СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ
Част шеста ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ И НА ТОПЛИННОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ
1. Общо топлинно съпротивление на компонент на сграда, състоящ се от хомогенни слоеве
2. Топлинно съпротивление на въздушни слоеве
3. Корекции на коефициента на топлопреминаване
Част седма ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ ЗАГУБИ В ПОДСИСТЕМАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИНА
2. Опростена корелация на входните данни
3. Изчисление на спомагателната енергия
4. Корелации на константите за разпределителните помпи
5. Входни корелации на допълнителните съпротивления и коефициент на съпротивлението
Част осма АДАПТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОПОМПА В РЕАЛНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ
1. Общи положения
2. Идентификация на входни данни, декларирани в продуктовата информация от производител
3. Приложение към термопомпи, задвижвани с електричество
4. Приложение към топлинно задвижвани термопомпи
5. Корекция на СОР с привеждане към интервала на работната температура
6. Форма за резултати от изпитване в съответствие с БДС EN 14825
7. Входни данни за изчисление на СОР и мощност при условия на експлоатация
8. Нормативна осигуреност на входящите данни
Част девета ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДА ПРИ НАЛИЧИЕ НА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ И ИЗНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ
1. Общи енергийни характеристики
2. Фактори на първичната енергия
3. Фактори на емисиите на парникови газове
4. Допълнителни фактори на претегляне
5. Фактори на разходите
6. Фактори на претегляне на изнасяната енергия
7. Показатели на енергийните характеристики за техническите системи на сградата
8. Методи за изчисление на показателите на енергийните характеристики за всяка част на сграда и/или услуга
Приложение №2 към чл.17, ал.5 Скала на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради
Приложение №3 към чл.54, ал.2, т.1
Приложение №4 към чл.25, ал.2 Топлофизични характеристики на строителни продукти (материали)
Приложение №5 към чл.25, ал.3, т.2 Преобразуване на съществуващи стойности на коефициента на топлопроводност
Приложение №6 към чл.25, ал.5 Изчисляване на ограждащите конструкции и елементи на влажностен режим (евентуален кондензационен пад)
Приложение №7 към чл.42, ал.6 Метод за изчисляване на количеството топлина от преобразуване на слънчевата енергия при загряване на вода за битови нужди
Приложение №8 към чл.18, ал.6 Изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения
 
 
Наредба 22№Е-РД-04-2 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВИ СГРАДИ
 
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност
Раздел II Ред за възлагане и етапи на извършване на обследването за енергийна ефективност
 
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 
Глава пета
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА СГРАДИ
 
Глава шеста
ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Сертификат за енергийни характеристики на нова сграда
Приложение №2 Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
 
 
Наредба 16№Е-РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методите за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ДОПУСТИМИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ В КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
 
Глава трета
НАЧИНИ НА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
 
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕТОДИКИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
 
Глава пета
ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТМЯНА НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
Приложение №1 Примерен списък с допустимите мерки за реализиране на енергийни спестявания и сроковете им на действие
Приложение №2 Препоръчани срокове на действие на групи допустими мерки за енергийни спестявания по сектори
Приложение №3 Референтни стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергия, включително горива
Приложение №4 Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент на енергия/гориво
Приложение №5 Mетодика за оценяване на енергийните спестявания
Приложение №6 Удостоверение за енергийни спестявания
Приложение №7 протокол за прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания