Наредба 16№РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2109 Наредба 16№РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
КАДАСТРАЛНА КАРТА
Раздел I Съдържание на кадастралната карта
Раздел II Точност на кадастралната карта
Раздел III Геодезическа основа на кадастралната карта
 
Глава трета
КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ
 
Глава четвърта
ИНФОРМАЦИОННО- АДМИНИСТРАТИВНА КАРТА
 
Глава пета
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
Раздел I Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри
Раздел II Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри
 
Глава шеста
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НЕУРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ПО РЕДА НА §33 ПЗРЗИДЗКИР
 
Глава седма
ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
 
Глава осма
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
 
Глава девета
ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.7, ал.1 Разграфка и номенклатура на кадастралната карта. Традиционни картни носители и оформление на картен лист
Приложение №2 към чл.13, ал.2 Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите
Приложение №3 към чл.14, ал.4 Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти
Приложение №4 към чл.16, ал.3 Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях
Приложение №5 към чл.17, ал.8 (отм.)
Приложение №6 към чл.18, ал.7 Анализ на статистически ред. Оценка на точността. Съдържание на доклада за оценка на точността на кадастрална карта или кадастрален план
Приложение №7 към чл.25, ал.4 Кадастрален регистър на недвижимите имоти
Приложение №8 към чл.36, ал.2 Изисквания за извършване на геодезически измервания
Приложение №9 към чл.83, ал.1 Преобразуване в цифров вид на графични планове и карти
Приложение №10 към чл.78, ал.3 Регистър на зоните на ограничение
Приложение №11 към чл.4, ал.2 Параметри на Кадастралната координатна система 2005