Наредба 12№РД-02-20-9 за функциониране на единната система за гражданска регистрация

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2108 Наредба 12№РД-02-20-9 за функциониране на единната система за гражданска регистрация
 
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ НА АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
Раздел I Актове за гражданско състояние
Раздел II Акт за раждане
Раздел III Акт за сключен граждански брак
Раздел IV Акт за смърт
Раздел V Отбелязвания, допълнения и поправки в съставени актове за гражданско състояние
Раздел V“а” Ред за възстановяване и промяна на имената на българските граждани, на които принудително имената са променени, и на родените след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени
Раздел VI Регистри на актове за гражданско състояние
Раздел VII Създаване и поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние
Раздел VIII Създаване и промяна на електронни еквиваленти на актове за гражданско състояние
Раздел IX Издаване на документи въз основа на регистрите на актове за гражданско състояние
 
Глава трета СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО
Раздел I Регистър на населението
Раздел II Поддържане на данните в електрон ния личен регистрационен картон
 
Глава четвърта СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЕДИННИТЕ ГРАЖДАНСКИ НОМЕРА
Раздел I Формиране на единен граждански номер
Раздел II Ред за даване на ЕГН
Раздел III Ред за промяна на ЕГН
Раздел IV Удостоверение за верен ЕГН
 
Глава пета СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА НАСТОЯЩИТЕ И ПОСТОЯННИТЕ АДРЕСИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Раздел I Национален класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република БългариЯ
Раздел II Адресна регистрация
Раздел III Извършване на проверка
 
Глава шеста РЕД ЗА ДОСТЪП И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТРИТЕ
Раздел I Предоставяне на данни
Раздел II Предоставяне на достъп
Раздел III Достъп на длъжностните лица от общинските администрации
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.7, ал.2, т.1 съобщение за раждане
Приложение №2 към чл.36, ал.2 съобщение за обезсилване на акт за раждане
Приложение №2а към чл.42а, ал.1 заявление
Приложение №3 към чл.66 удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
Приложение №4 към чл.80, ал.2
Приложение №5 към чл.108, ал.2 искане за ЕГН
Приложение №6 към чл.111, ал.2, т.3 (отм.)
Приложение №6а към чл.120, ал.1 удостоверение за верен ЕГН
Приложение №6б към чл.120, ал.1 удостоверение за верен ЕГН
Приложение №7 към чл.120, ал.3, т.2 (отм.)
Приложение №7а към чл.120, ал.5, т.2 искане за издаване на Удостоверение за верен ЕГН
Приложение №8 към чл.125, ал.3 Съобщение за корекции в класификатора на локализационните единици
Приложение №9 към чл.126, ал.6, т.1 Съобщение за присъединяване, разделяне или закриване на населено място
Приложение №10 към чл.126, ал.6, т.2 Съобщение за разделяне и сливане на локализационни единици
Приложение №11 към чл.126, ал.6, т.3 Съобщение за откриване, закриване и корекция на адрес
Приложение №12 към чл.126, ал.6, т.4 Съобщение за преномериране на райони и секции
Приложение №13 към чл.126, ал.6, т.5 Съобщение за преномериране на адреси и коригиране на грешен номер
Приложение №14 към чл.138, ал.1 заявление за постоянен адрес
Приложение №15 към чл.138, ал.2 адресна карта за настоящ адрес
Приложение №16 към чл.161, ал.1 заявление за предоставяне на достъп до електронните регистри на национално ниво