Наредба 01№11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. Наредба 06№6 за показателите за шум в околната среда

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2112 Наредба 01№11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
 
Раздел I Общи положения
Раздел II Норми за размери, маса и натоварване на ос на ППС
Раздел III Условия за движение на извънгабаритни ППС
Раздел IV Ред за издаване на разрешителни
Раздел V Сигнализиране
Раздел VI Съпровождане
Раздел VII Допълнителни изисквания
Раздел VIII Контрол
 
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.6, ал.3 и 4 Условия за еквивалентност между някои непневматични окачвания и пневматично окачване на задвижваща ос(-и) на пътни превозни средства
Приложение №2 към чл.7, ал.1 Списък на пътищата, които са отворени за пътните превозни средства без пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за допустимото максимално натоварване на ос, определено в чл.7, ал.1
Приложение №3 към чл.14, ал.1 Разрешително
Приложение №4 към чл.15, ал.3 Заявление за издаване на разрешително за движение на тежко и/или извънгабаритно пътно превозно средство
Приложение №5 към чл.19, ал.3 Табела за обозначаване
Приложение №6 към чл.8, ал 3 Списък на пътищата, за които едногодишното разрешително за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, не важи
 
Наредба 06№6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
 
Раздел I Общи положения
Раздел II Показатели за шум в околната среда, гранични стойности на показателите за шум в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение и методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.4, ал.1 Показатели за шум
Приложение №2 към чл.5 Гранични стойности на показателите за шум
Приложение №3 към чл.6 (Обнародвано като притурка само на интернет страницата на “Държавен вестник” към броя на вестника, в който се обнародва наредбата, и се публикува на официалната страница на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите.)
Приложение №3а към чл.6, ал.7 Оценяване на шума от локални и промишлени източници
Приложение №4 към чл.7 Методи за оценка на вредните ефекти